Raad van State: Arrest van 26 September 1984 (België). RG 78/21961

Datum :
26-09-1984
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19840926-2
Rolnummer :
78/21961

Samenvatting :

In het geval dat een rechtzoekende een vordering, die tot de bevoegdheid van de Raad van State behoort en onder het toepassingsgebied van de artikelen 6.1 en 13 E.V.R.M., valt, heeft ingesteld bij een onbevoegd rechtscollege, loopt een nieuwe termijn voor het instellen van het annulatieberoep bij de Raad van State vanaf de betekening van het vonnis van het onbevoegde rechtscollege waarin de vordering wegens onbevoegdheid wordt afgewezen. Evenwel is dan vereist dat de vordering voor het onbevoegde rechtscollege werd ingesteld binnen de wettelijk bepaalde termijn die openstaat om een vordering bij dat rechtscollege in te stellen, m.a.w. dat die vordering ontvankelijk ratione temporis was, enerzijds, en dat een redelijke twijfel kon bestaan nopens de vraag of de Raad van State dan wel het andere rechtscollege ter zake bevoegd was, anderzijds.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.