Raad van State: Arrest van 27 Juni 1974 (België)

Datum :
27-06-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740627-7
Rolnummer :

Samenvatting :

Artikel 5, eerste lid, van de wet van 19 juli 1971 stelt de voorwaarden vast waaronder studietoelagen worden verleend en kent de betrokkenen een recht toe om ze te verkrijgen hetwelk niet afhangt van een voor hen te nemen beslissing, maar hun gewoon is toegezegd als ze de gestelde eisen vervullen. Het beroep tot nietigverklaring van een weigering tot toekenning van toelagen ressorteert niet onder de bevoegdheid van de Raad van State wanneer het gegrond is op de zogeheten miskenning door de tegenpartij van de toekenningsvereisten van de toelagen, en dus op de schending van een subjectief recht van de verzoeker, aangezien geschillen met betrekking tot een zodanig recht thuis horen bij de gewone rechtbanken vermits geen enkele wet ze aan hun bevoegdheid onttrekt.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.