Raad van State: Arrest van 4 December 1970 (België). RG 2130

Datum :
04-12-1970
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19701204-4
Rolnummer :
2130

Samenvatting :

1. Geschillen in verband met de geneeskundige controle _ Commissie van beroep van de Dienst voor geneeskundige controle _ Aard. 2. Geneeskundige verstrekkingen _ Betrekkingen met de verstrekkers van geneeskundige verzorging _ Betrekkingen met kinesitherapeuten _ Schorsing en intrekking van de erkenning. De commissie van beroep van de Dienst voor geneeskundige controle beantwoordt aan al de criteria waaraan rechtscolleges kunnen worden herkend. Onder meer is zij samengesteld uit magistraten van de rechterlijke orde. De wet heeft haar onafhankelijkheid en onpartijdigheid gevrijwaard. De debatten voor de commissie van beroep zijn openbaar. Haar beslissingen dienen op straffe van nietigheid gemotiveerd te zijn en worden uitgesproken in openbare terechtzitting. De eerbiediging van het recht van verweer is ten volle gewaarborgd *. Artikel 133 van het koninklijk besluit van 4 november 1963 schrijft niet voor dat het verhoor moet plaatshebben voor het beheerscomité van de dienst voor geneeskundige verzorging. Het verhoor kan geldig worden afgenomen door de erkenningsraad voor kinesisten. Het begrip tekortkoming in het beoefenen van het beroep veronderstelt niet het bestaan van een plichtencode. De kinesist die aanvaardt verplicht verzekerden te verzorgen, wordt daardoor een vrijwillig medewerker van een openbare dienst. Door zijn bereidheid tot medewerking aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering gaat hij meteen de verbintenis aan niets te doen dat de goede werking van die dienst kan schaden. De voor de goede werking van de dienst verantwoordelijke overheid, ook al is dat in geen tekst bepaald, heeft tot taak aan de naleving van de in het belang van de dienst noodzakelijke voorschriften de hand te houden, desnoods door verwijdering van de kinesist wiens gedragingen van die aard zijn dat ze de goede werking van die dienst in gevaar brengen. Het staat ter beoordeling van de erkenningsraad of de tegen een kinesist aangehouden feiten in het raam van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering een tekortkoming in het beoefenen van het beroep opleveren. De erkenningsraad gaat zijn beoordelingsbevoegdheid niet te buiten waar hij als een ernstige tekortkoming in het beoefenen van het beroep bestempelt het feit dat een kinesist getuigschriften voor verstrekte hulp heeft ondertekend en afgegeven die onjuiste data vermelden en die dus eventueel konden leiden tot niet verschuldigde vergoeding van kinesitherapeutische verstrekkingen verricht voor de daartoe door de adviserend geneesheer te geven reglementaire machtiging en dat hij evenzo getuigschriften voor verstrekte hulp heeft ondertekend en afgegeven waarbij kinesitherapeutische verstrekkingen, bij zijn afwezigheid uitgevoerd door kinesisten of door onbevoegden, voor rekening van de ziekte- en invaliditeitsverzekering waren gebracht. Wanneer dezelfde gedragingen en een miskenning van de reglementering en een tekortkoming in het beoefenen van het beroep opleveren, verbiedt het beginsel non bis in idem niet dat voor eenzelfde feit twee verschillende sancties worden uitgesproken. Onder meer kan het beheerscomité van de dienst voor geneeskundige verzorging een kinesist schorsen voor feiten welke de commissie van beroep van de Dienst voor geneeskundige controle in aanmerking heeft genomen om de verzekeringsinstellingen tegemoetkoming te verbieden in de kosten van de geneeskundige verzorging die de betrokkene over een bepaalde periode zal verstrekken.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.