Raad van State: Arrest van 7 April 1981 (België). RG 75/41

Datum :
07-04-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810407-1
Rolnummer :
75/41

Samenvatting :

De personeelsleden van de openbare besturen bevinden zich in een statutaire toestand, zodat die toestand steeds kan gewijzigd worden, wat de toekomst betreft, ook in nadelige zin. Een wijziging van het statuut van het gemeentepersoneel dat slechts twaalf leden telt, kan één van die personeelsleden niet onbekend zijn. Het feit dat het gemeentebestuur het verbod om een ander ambt uit te oefenen niet op een personeelslid heeft toegepast, wijst slechts op een vergaande tolerantie, doch is niet van aard het dwingend karakter van die verbodsbepaling te ontzenuwen. Wanneer het gemeentebestuur moet beschikken op een vraag van een personeelslid om in wachtstand te worden geplaatst, houdt het terecht geen rekening met de betrekkingen die dat personeelslid in de privé-sector op een onwettige wijze uitoefende. Betrekkingen in de privé-sector welke worden uitgeoefend buiten de normale arbeidsuren of gedurende het verlof of periodes van disponibiliteit, kunnen niet worden aangemerkt als een hoofdbetrekking in de zin van artikel 19, alinéa 1, van de wet van 29 juni 1976.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.