Arbeidshof: Arrest van 29 Juni 1981 (Bergen (Bergen)). RG 6646

Datum :
29-06-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810629-1
Rolnummer :
6646

Samenvatting :

Afgezien van de verschillen die kunnen blijken uit de ontleding van het uitlokken van de staking of van de lock-out zijn de gevolgen van die belangenkonflikten kollektief en worden ze in het Belgisch recht reglementair en identiek behandeld. De staking is de georganiseerde uitdrukking van een kollektieve vrijheid ontstaan uit de inbreng van de individuele vrijheden van de betrokken werknemers, terwijl de lock-out de eenzijdige wilsuiting is van het ondernemingshoofd aan een geheel van werknemers de toegang tot het bedrijf te ontzeggen. Aangezien de wet ze niet verbiedt en bij gebrek aan nauwkeurige bepalingen, wordt dus vergeefs het recht van de werkgever betwist zijn onderneming geheel of gedeeltelijk te sluiten voor de duur die hij bepaalt en dit om konfliktuele redenen, ongeacht de oorzaak van de lock-out die kan ontworpen zijn uit reaktie of als zuiver offensief. De wettigheid van de lock-out wordt beoordeeld door na te gaan of de werkgever de toepasselijke verzoeningsprocedure geëerbiedigd heeft, zonder dat hij de maatregel hoeft te rechtvaardigen. De geoorloofde en wettige lock-out veroorzaakt geen foutieve schorsing van de arbeidsovereenkomst.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.