Arbeidsrechtbank: Vonnis van 14 April 1981 (Brugge). RG 20215

Datum :
14-04-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810414-3
Rolnummer :
20215

Samenvatting :

Artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek somt de zaken op waarin de vorderingen in afwijking van het bepaalde van artikel 700 niet bij middel van dagvaarding, maar bij middel van verzoekschrift of van een aangetekende brief bij de Arbeidsrechtbank mogen worden aanhangig gemaakt. De geschillen tussen de instellingen belast met de toepassing van de wetgeving inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en die betrekking hebben op de rechten en plichten die daaruit voor die instellingen voortvloeien, worden duidelijk niet voorzien in de limitatieve opsomming van voormeld artikel 704. De geschillen tussen de in artikel 580, 4ó, bedoelde instellingen dienen dan ook, op straffe van hun vordering onontvankelijk te horen verklaren, bij dagvaarding voor de Arbeidsrechtbank te worden ingeleid.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.