Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 14 Februari 1995 (Brugge)

Datum :
14-02-1995
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19950214-5
Rolnummer :

Samenvatting :

Bij vereffening en verdeling van een onverdeeldheid tussen echtgenoten die uit de echt zijn gescheiden, wordt geen rekening gehouden met sculdvorderingen die vóór het huwelijk zijn ontstaan. Hebben partijen vóór het huwelijk samengeleefd, dan kan de ene echtgenoot als solidaire schuldenaar in het kader van een boedelscheiding geen aflossingen terugvorderen die hij voor rekening van de andere echtgenoot heeft betaald, wanneer de lening werd aangegaan om de aankoop van een stuk bouwgrond door de andere te financieren. Daarentegen kunnen de aflossingen wel worden gerecupereerd voor zoverre die na het huwelijk werden gedaan, tenzij die aflossing beschouwd wordt als een bijdrage in het huwelijk. Het feit dat de man alleen zou hebben bijgedragen tot die last, geeft hem nog niet het recht die op de andere echtgenoot terug te vorderen, gesteld dat volgens het huwelijkscontract iedere echtgenoot geacht wordt van dag tot dag zijn bijdrage te hebben geleverd. Interest op hetgeen de ene echtgenoot persoonlijk aan de andere verschuldigd is, is niet onderworpen aan de regeling van artikel 1436, tweede lid B.W. m.b.t. de vergoedingsregelingen. Interesten beginnen in dit geval maar te lopen vanaf het ogenblik dat de staat van vereffening definitief is.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.