Arbeidshof: Arrest van 1 Juni 1981 (Brussel). RG 13115

Datum :
01-06-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810601-3
Rolnummer :
13115

Samenvatting :

Voor de inwonende dienstbode die gratis kost en inwoning geniet boven een overeengekomen loon in spéciën, bestaat de bezoldiging uit al deze elementen, zijnde enerzijds het bedongen loon in speciën, anderzijds de genoten voordelen in natura. Het geschrift beoogd bij lid 2 van artikel 6 van de wet van 12/4/1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, strekt louter tot bewijs van de hoegrootheid van de toegekende voordelen in natura met betrekking tot hun aandeel in de door de werknemer genoten bezoldiging; het is een instrument aan de hand waarvan kan worden nagegaan of het wettelijk toegelaten maximum van deze voordelen in de constituerende elementen van de bezoldiging wel werd geëerbiedigd niet alleen t.o.v. de werkgever die gehouden is een minimum gewaarborgd maandloon uit te betalen zoals geregeld bij de C.A.O. dd. 25/7/1975 afgesloten in de nationale Arbeidsraad, doch tevens t.o.v. een eventueel voorkomend loonbeslag door derden. Het niet bestaan van dergelijk geschrift heeft geen rechtsgevolgen op het vlak van het ja dan neen bestaan van het genoten voordeel als constituerend element van de bezoldiging; uit dit niet bestaan kan enkel worden afgeleid dat de werkgever de in hoofde van de werknemer voorgeschreven beschermingsmaatregel niet heeft geëerbiedigd; de ontstentenis van bedoeld geschrift heeft als enige sanctie deze voorzien op strafrechterlijk gebied bij hoofdstuk VIII van dezelfde wet.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.