Arbeidshof: Arrest van 13 Februari 1978 (Brussel). RG 1596

Datum :
13-02-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780213-1
Rolnummer :
1596

Samenvatting :

De wetsverzekeraar die een ongevalsaangifte ontvangt waarop de identiteit van de mutualiteit bij dewelke het slachtoffer is aangesloten niet is vermeld, en die derhalve deze mutualiteit niet kan op de hoogte stellen van de weigering de zaak ten laste te nemen, binnen de twee weken te rekenen vanaf de aangifte zoals artikel 63 alinéa 2 al. 1 van de wet arbeidsongevallen dit voorschrijft, dient alles in het werk te stellen om binnen de korst mogelijke termijn de ontbrekende inlichting in te winnen. Indien de wetsverzekeraar er genoegen mee neemt, na twee en een halve maand het slachtoffer in te lichten over zijn weigering de zaak ten laste te nemen met de vermelding dat het zelf zijn mutualiteit moet op de hoogte stellen, dan heeft deze nalatigheid voor gevolg dat de vergoedingen Z.I.V. ten zijnen laste blijven overeenkomstig art. 63 alinéa 2 al. 3 van de wet (anders gevonnist in eerste aanleg).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.