Arbeidshof: Arrest van 15 Oktober 1973 (Brussel). RG 2130

Datum :
15-10-1973
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19731015-1
Rolnummer :
2130

Samenvatting :

Artikel 35 van de arbeidsongevallenwet bepaalt het begrip loon waarop de wettelijke uitkeringen berekend worden met verwijzing naar artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, welk sub 3° preciseert dat onder loon ook dienen verstaan de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever. Met betrekking op de bescherming van de gratificaties, dertiende maand, productiepremies en aandeel in de winst, heeft de wetgever tot op zekere hoogte de rechtsleer en de rechtspraak bevestigd, welke die toelagen als een recht beschouwen als zij het gevolg zijn van collectieve arbeidsovereenkomsten, het gebruik, een lange praktijk in de onderneming (zie verslag gesteld door senator L. E. Troclet namens de Commissie voor tewerkstelling, de arbeid en de sociale voorzorg, blz. 31-32, sub "diverse toeslagen"). In casu blijft de werknemer _ technische ingenieur _ in gebreke te bewijzen dat hij ingevolge zijn dienstbetrekking (minder dan anderhalf jaar) recht had op de hem toegekende eindejaarspremies : _ hij legt geen individuele, noch collectieve arbeidsovereenkomst over waarin zijn werkgever de verbintenis zou aangegaan zijn een eindejaarspremie toe te kennen; _ hij levert niet het bewijs van feiten en legt geen geschriften over waaruit zou blijken dat niet met de werkelijkheid strookt een door de werkgever voorgelegd en door hem "voor gezien" ondertekend, document waarin, naast het bedrag van de hem uitbetaalde eindejaarspremie, wordt gepreciseerd, dat die premie een "liberaliteit" is waarvan de werkgever "noch het permanent, noch het vast karakter kan waarborgen", karakter welke, aangehouden worden door de rechtsleer en de rechtspraak om het verplicht zijn van de premies te bepalen; _ hij bewijst niet dat de andere technische ingenieurs van de firma ieder jaar een eindejaarspremie genieten, waarvan het bedrag niet willekeurig door de werkgever wordt vastgesteld, zodat ook niet bewezen is de "algemeenheid" van de premie, derde karakter aangehouden door rechtsleer en rechtspraak. het Hof houdt de eindejaarspremie niet aan voor het bepalen van het bedrag van het basisloon.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.