Arbeidsrechtbank: Vonnis van 20 Januari 1983 (Brussel). RG 102441

Datum :
20-01-1983
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830120-4
Rolnummer :
102441

Samenvatting :

Artikel 68 van de wet van 3 juli 1978 bepaalt inzake de arbeidsovereenkomst ter vervanging van werknemers dat de reden en de voorwaarden van de indienstneming, op straffe van hetgeen artikel 9 van dezelfde wet voorschrijft, schriftelijk worden vastgesteld. Voornoemd artikel 68 verwijst aldus enkel naar de sanctie waarin artikel 9 voorziet; het verwijst niet naar de in dat artikel opgenomen bepaling volgens welke de schriftelijke vaststelling uiterlijk op het tijdstip van de indiensttreding van de werknemer moet geschieden. De vervangingsovereenkomst kan afwijken van de wettelijke bepalingen inzake opzeggingstermijnen. Van de eventueel door de partijen vastgestelde bijzondere opzeggingstermijnen mag evenwel slechts gebruik worden gemaakt om de overeenkomst te beëindigen op het ogenblik waarop de vervangen werknemer terugkeert.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.