Arbeidsrechtbank: Vonnis van 24 September 1971 (Brussel). RG 1113

Datum :
24-09-1971
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710924-3
Rolnummer :
1113

Samenvatting :

De zelfs ongeneeslijke ziekte van de zaakvoerder van een P.V.B.A. leidt niet rechtstreeks en noodzakelijk tot de afdanking van het personeel van de onderneming. De beslissing tot sluiting van de onderneming onderstelt een economische optie, waardoor de eventuele afdanking van het personeel, die eruit voortvloeit, aan economische oorzaken dient toegeschreven te worden. In dit geval heeft de werkman recht op de bij de CAO van 9.5.1968 van het NCP voor het glasbedrijf bedoelde uitkering wegens ontslag om economische redenen. Het behoort aan de partij die beweert van zijn wettige en contractuele verplichtingen bevrijd te zijn, het bewijs hierover voor te brengen. Om zich op een geval van overmacht te kunnen beroepen, moet de werkgever bewijzen dat een vreemde oorzaak, welke niet kon voorzien worden, hem in de volstrekte onmogelijkheid stelde de overeenkomst na te leven. De sluiting van de onderneming, welke verband houdt met de ziektetoestand van de zaakvoerder van een P.V.B.A. en met de afdanking van de werknemers gepaard gaat, houdt op zichzelf geen geval van overmacht in.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.