Arbeidsrechtbank: Vonnis van 26 April 1976 (Brussel)

Datum :
26-04-1976
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760426-1
Rolnummer :

Samenvatting

De afdanking is de eenzijdige handeling waardoor een partij bij een arbeidsovereenkomst voor bedienden aan de andere partij zijn beslissing ter kennis geeft een eind te stellen aan de overeenkomst op een datum die zij vaststelt. De afdanking is aan geen enkel vormvoorschrift onderworpen en zij sorteert steeds haar gevolgen. De opzegging is de verwittiging door een partij aan zijn medekontraktant dat de overeenkomst een eind zal nemen na verloop van een periode die de partij vaststelt. Om geldig te zijn moet de kennisgeving van de opzegging geschieden in één van de vormen bepaald in artikel 14 van de samengeordende wetten. De regelen inzake opzegging zijn niet van toepassing op de afdanking ter kennis gegeven mits betaling van een vergoeding. Voor de kennisgeving van de beperkte opzeggingstermijn, bepaald in artikel 15bis van de samengeordende wetten moet de werknemer lid zijn van de onderneming in de loop van de maand tijdens welke hij de wettelijke leeftijd van het volledig pensioen bereikt. Vóór het bereiken van de pensioenleeftijd is het dienvolgens niet mogelijk de overeenkomst te verbreken mits betaling van een vergoeding ter vervanging.

Vonnis

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.