Arbeidsrechtbank: Vonnis van 6 December 1979 (Brussel). RG 66280;66285

Datum :
06-12-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19791206-7
Rolnummer :
66280;66285

Samenvatting :

De zelfstandigen, bedoeld in artikel 3, 2°, van het koninklijk besluit van 30 juli 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet van 9 augustus 1963 tot de zelfstandigen wordt verruimd, en die de gelijkstelling wegens ziekte genieten, zijn eerst vanaf april 1976 uitdrukkelijk vermeld bij de gerechtigden op de uitkeringsverzekering, ingesteld bij koninklijk besluit van 20 juli 1971, inzonderheid in artikel 3 ervan. Het feit dat de zelfstandige gedurende een tijdvak vóór 1 april 1976, dat is gedekt door een bewijs van gelijkstelling wegens ziekte, opgehouden heeft bijdragebons in te dienen, deed hem evenwel zijn hoedanigheid van gerechtigde niet verliezen. Bijgevolg belette een tijdvak van gelijkstelling dat niet gedekt was door een erkenning van arbeidsongeschiktheid, hoe lang het ook mocht duren, de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling niet een latere periode van arbeidsongeschiktheid te erkennen.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.