Hof van Beroep: Arrest van 15 Maart 1994 (Brussel)

Datum :
15-03-1994
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19940315-9
Rolnummer :

Samenvatting :

De verzekeraar van de materiële schade die zijn verzekerde vergoedt zonder kennis te hebben van de bijzondere omstandigheden van het ongeval en de tegen hem ingestelde gerechtelijke vervolging en dit zonder nalatigheid van zijnentwege voert een onverschuldigde betaling uit in de zin van de artikelen 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek, waardoor een recht op terugvordering ontstaat : in deze veronderstelling is de verzekerde, die moest weten dat rekening houdende met de omstandigheden van het ongeval en zijn staat van dronkenschap de vergoeding hem niet verschuldigd was en die bovendien persoonlijk er heeft toe bijgedragen de verzekeraar te misleiden door na te laten de tegen hem ingestelde vervolging te melden, te kwader trouw en gehouden tot de intresten vanaf de datum van betaling.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.