Hof van Justitie van de EU: Arrest van 12 December 1974 (Europa)

Datum :
12-12-1974
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19741212-7
Rolnummer :

Samenvatting :

Gelet op de doelstellingen van de Gemeenschap valt sportbeoefening slechts onder het gemeenschapsrecht in zoverre zij een economische activiteit in de zin van artikel 2 van het Verdrag vormt. Het in de artikelen 7, 48 en 59 van het Verdrag neergelegde verbod van discriminatie op grond van nationaliteit, heeft geen betrekking op de samenstelling van sportploegen, met name in de vorm van nationale ploegen, daar de opstelling dezer ploegen alleen van belang is voor de sport en als zodanig buiten de economische activiteit staat. Het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit geldt niet alleen voor het optreden van het openbaar gezag maar strekt zich ook uit tot bepalingen van andere aard, strekkende tot collectieve regeling van arbeid in loondienst en dienstverrichtingen. De non-discriminatieregel geldt bij de beoordeling van alle rechtsbetrekkingen, in de mate waarin deze hetzij wegens de plaats waar zij worden aangegaan, hetzij wegens de plaats waar zij hun uitwerking hebben, op het grondgebied van de Gemeenschap kunnen worden gelokaliseerd. Art. 59, eerste alinea, doet, althans voor zover het is gericht op de afschaffing van elke discriminatie op grond van nationaliteit, na afloop van de overgangsperiode voor particulieren rechten ontstaan die door de nationale rechter moeten worden gehandhaafd.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.