Arbeidshof: Arrest van 9 Mei 1979 (Gent). RG 1359

Datum :
09-05-1979
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790509-3
Rolnummer :
1359

Samenvatting :

Zowel de procedure voor de aanwerving als deze voor de afzetting en deze voor de afdanking van een geneeskundig adviseur worden geregeld door het Koninklijk besluit van 20 juli 1967, houdende het statuut en het barema van de adviserende geneesheren. De wet van 9 augustus 1963 in haar artikel 88-4° lid, bepaalt dat de adviserende geneesheren door de verzekeringsinstellingen slechts mogen afgezet of ontslagen worden als het Comité van de Dienst voor Geneeskundige Controle de intrekking van hun erkenning heeft uitgesproken. Dienvolgens is het uitsluitend de beslissing van dit Comité die, krachtens art. 18 van de wet op de arbeidsovereenkomst voor bedienden, kan worden aangevochten en niet de beslissing tot schorsing die aan het verzoek tot intrekking van de erkenning voorafgaat. De intrekking van de erkenning heeft noodzakelijk tot gevolg dat een einde wordt gesteld aan de arbeidsovereenkomst met de verzekeringsinstelling. De vordering van de adviserende geneesheer tegen de verzekeringsinstelling tot het bekomen van een verbrekingsvergoeding is derhalve niet ontvankelijk.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.