Hof van Beroep: Arrest van 15 Maart 1994 (Gent)

Datum :
15-03-1994
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19940315-3
Rolnummer :

Samenvatting :

Een onderhandse overeenkomst waarbij een persoon aan iemand anders geld geeft onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hij tijdens zijn leven hiervoor een rente zal genieten, terwijl de beneficiant ervan ontslagen wordt de som geld terug te geven, maakt een schenking uit die bij gebrek aan authentieke akte nietig is (art. 931 B.W. en art. 68 Ventôsewet). De notaris die de cliënten heeft bijgestaan bij het concipiëren van dergelijke akte is als raadgever voor de gevolgen van de nietigheid aansprakelijk. Bij de beoordeling van de beroepsfout van de notaris moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden ter zake en inzonderheid met de ontwikkelingsgraad van de cliënt. De omstandigheid dat de cliënt die in de materie geen bevoegdheid had, aangedrongen had op kostenbesparing is niet van die aard dat hem een fout kan worden toegerekend. De notaris is verplicht de cliënten in te lichten over de draagwijdte van dergelijke akten. In voorkomend geval zal hij zich moeten onthouden, indien de akte voor betwisting vatbaar is.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.