Hof van Beroep: Arrest van 7 Maart 1966 (Gent)

Datum :
07-03-1966
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19660307-7
Rolnummer :

Samenvatting :

De overeenkomst van rekening-courant mag niet worden verward met een gewone debet-creditrekening. De rekening-courant ontstaat ingevolge een overeenkomst tussen personen die onderling zakenbetrekkingen onderhouden en bestaat in een enige rekening waarop alle operaties tussen beide partijen ingeschreven worden, met het essentieel kenmerk dat deze operaties door de inschrijving hun individualiteit verliezen om uitsluitend artikels in debet en credit te vormen, die zich zullen oplossen in een bij het sluiten van de rekening opeisbaar saldo. Wettelijke schuldvergelijking kan slechts plaatshebben wanneer vóór het faillissement beide schulden effen en opeisbaar waren. De schuld waarvan het bedrag afhangt van een arbitrageuitspraak is niet effen. Is ook niet effen de schuld, die krachtens de overeenkomst het resultaat kan zijn van twee verschillende berekeningswijzen naar keuze van de schuldeiser, en die voor het faillissement zijn keuze niet gemaakt had. De voorschriften inzake faillissement zijn van openbare orde. Wanneer een overeenkomst door een vreemde wet wordt beheerst en deze bij faillissement een andere regeling voorschrijft inzake wettelijke schuldvergelijking, moet de Belgische wet worden toegepast.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.