Arbeidsrechtbank: Vonnis van 3 Mei 1971 (Leuven). RG 14568

Datum :
03-05-1971
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710503-14
Rolnummer :
14568

Samenvatting :

Krachtens artikel 66 tweede lid voornoemd moet de bestreden administratieve rechtshandeling, op straffe van verval, binnen de maand na de kennisgeving aan de bevoegde arbeidsrechtbank voorgelegd worden. De in artikel 66 tweede lid op een maand bepaalde termijn moet krachtens artikel 54 van het gerechtelijk wetboek, gerekend worden van de zoveelste tot de dag voor de zoveelste. In toepassing van artikel 52 van hetzelfde wetboek wordt de termijn gerekend vanaf de dag na die van de akte of van de gebeurtenis welke hem doet ingaan en omvat hij alle dagen, ook de zaterdag, de zondag en de wettelijke feestdagen. Inzake genotificeerde administratieve beslissingen, zoals bedoeld in artikel 66 tweede lid van het koninklijk besluit nr. 50, is de gebeurtenis welke de beroepstermijn doet ingaan, in de zin van voormeld artikel 52, de ontvangst van de kennisgeving en niet de verzending van de notifikatie. Artikel 53 van het gerechtelijk wetboek tenslotte bepaalt dat de vervaldag in de termijn begrepen is, en dat die dag, wanneer hij een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, verplaatst wordt op de eerstvolgende werkdag. In casu geschiedde de notifikatie van de administratieve pensioenbeslissing op 22 december 1970 en heeft eiser de genotificeerde beslissing ten vroegste op 23 december 1970 ontvangen; het verzoekschrift werd op 25 januari 1971 ter griffie van de arbeidsrechtbank neergelegd. Overeenkomstig hogervermelde artikel 66 tweede lid van het koninklijk besluit nr. 50 en de artikelen 52, 53 en 54 van het gerechtelijk wetboek, dient terzake de beroepstermijn gerekend vanaf 24 december 1970; dit is namelijk de dag na die van de ontvangst der notifikatie van de administratieve beslissing, en was de vervaldag 23 januari 1971; aangezien echter laatstgenoemde dag een zaterdag was, werd de vervaldag verplaatst op maandag 25 januari 1971 en derhalve werd de vordering tijdig ingesteld.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.