Arbeidsrechtbank: Vonnis van 21 Februari 1973 (Luik). RG 8320

Datum :
21-02-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730221-7
Rolnummer :
8320

Samenvatting :

Het burgerlijk recht dient terzijde gelaten te worden telkens de gegeven oplossing ongetwijfeld strijdig is met de geest die de maatschappelijke normen onderligt. Dit is het geval inzake de door de maatschappelijke werkgever ingestelde verjaring van de terugvordering van het onverschuldigde in het pensioenstelsel der loontrekkenden. De maatschappelijke normen beogen de bescherming der gepensioneerden die meestal ekonomisch zwak zijn en die onwetend zijn over de verjaringsregelen te hunner bescherming voorgeschreven. Dit is zo waar de bestuurlijke praktijk van verweerster erin bestaat de verjaringsregelen toe te passen, zelfs zo ze niet ingeroepen worden door de gepensioneerden.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.