Arbeidsrechtbank: Vonnis van 26 Februari 1980 (Luik). RG 80/11

Datum :
26-02-1980
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19800226-3
Rolnummer :
80/11

Samenvatting

De kennisgevingstermijn van de afdanking wegens zwaarwichtige tekortkoming mag aanvangen op de derde werkdag na die tijdens welke de werkgever verneemt dat het cassatieberoep van een werknemer tegen een veroordelingsarrest verworpen werd. Feiten uit het privaat leven zijn geen zwaarwichtig motief tot verbreking tenzij ze van aard zijn de onderneming ernstig schade te berokkenen. Dit is inzonderheid het geval wanneer een gebeurtenis uit het privaat leven een belangrijke strafveroordeling zonder uitstel veroorzaakt.

Vonnis

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.