Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 14 Mei 1979 (Luik). RG 1359

Datum :
14-05-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790514-9
Rolnummer :
1359

Samenvatting :

Wanneer de waarborg van de verzekering opgeschorst wordt wegens niet-betaling van de premie, is de verzekeraar niet gerechtigd de achterstallige premies op te vorderen voor de duur van de opschorting, voor zover in het achterstal, benevens de werkingskosten en de winsten die erin begrepen zijn, het deel van de premies vervat is dat bestemd is om het risico van het schadegeval te compenseren. Daar door de opschorting het risico wegvalt, zou dit voor de verzekeraar een grotere winst opleveren dan die waarop hij aanspraak had kunnen maken was het contract normaal uitgevoerd geworden. Het strafbeding is slechts verantwoord, in zoverre het contractueel de schade vaststelt veroorzaakt door de niet-uitvoering van zijn verplichtingen door één der contractanten.

Vonnis :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.