- Arrest van 10 februari 2011

10/02/2011 - C.10.0719.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De omstandigheid dat geen enkel gewoon noch plaatsvervangend lid van de Orde van geneesheren zich gerechtigd acht om van de zaak kennis te nemen wegens de nauwe band met de V.Z.W. die de klacht heeft ingeleid en waarvan de voorzitter tevens gewoon lid van die raad is, kan zowel bij de partijen als bij derden een gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van de leden van die raad die uitspraak moeten doen; de bezorgdheid om die verdenking te voorkomen rechtvaardigt de onttrekking van de zaak aan die raad (1). (1) Zie het arrest van 5 maart 2010, AR C.10.0071.F, www.cass.be waarbij het Hof beslist heeft dat een vordering tot onttrekking van een zaak aan de raad van Orde van geneesheren die op 12 februari 2010 ingesteld werd door de V.W.Z. Union des omnipracticiens de l'arrondissement de Dinant kennelijk niet-ontvankelijk was omdat zij, als klager, geen partij bij de zaak was en dus niet de hoedanigheid had om een dergerlijke vordering in te stellen, en het arrest van 23 december 2010, AR C.10.0719.F, www.cass.be dat de vordering tot onttrekking van de zaak van 14 december 2010 van de proc.-gen. bij het hof van beroep te Luik in dezelfde zaak op grond van art. 138bis Ger.W. ontvankelijk had verklaard.

Arrest - Integrale tekst

A.R. C.10.0719.F

PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Bij een op 14 december 2010 ter griffie van het Hof neergelegd verzoekschrift, vraagt de verzoeker dat het tuchtdossier dat op klacht van de vzw Union des omnipraticiens de l'arrondissement de Dinant ingediend is tegen de Cliniques universitaires U.C.L. de Mont-Godinne wordt onttrokken aan de raad van de Orde van geneesheren van de provincie Namen.

Het Hof heeft bij arrest van 23 december 2010 beslist dat het verzoek niet kennelijk onontvankelijk is.

De voorzitter van de raad van de Orde van geneesheren van de provincie Namen heeft de bij artikel 655, derde lid, 1°, b), van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring afgelegd in overleg met de leden van die raad wier namen op de verklaringen zijn vermeld en die de verklaring hebben medeondertekend.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Uit het verzoekschrift en uit de voornoemde verklaring van de voorzitter van de raad van de Orde van geneesheren van de provincie Namen, die door de ondervoorzitter en de secretaris van die raad is medeondertekend, volgt dat geen enkel, zowel gewoon als plaatsvervangend, lid van die raad zich gerechtigd acht om van de zaak kennis te nemen wegens de nauwe band met de vzw Union des omnipraticiens de l'arrondissement de Dinant, waarvan de voorzitter dokter E. B. gewoon lid van de raad van de Orde is.

Die omstandigheden kunnen zowel bij de partijen als bij derden een gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van de leden van de raad van de Orde die uitspraak moeten doen.

De bezorgdheid om die gewettigde verdenking te vermijden verantwoordt de onttrekking van de zaak aan de raad van de Orde van geneesheren van de provincie Namen.

Het verzoek is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Beveelt dat de zaak met referentie CC/10 0083 die op klacht van de vzw Union des omnipraticiens de l'arrondissement de Dinant is ingediend tegen de Cliniques universitaires U.C.L. de Mont-Godinne wordt onttrokken aan de raad van de Orde van geneesheren van de provincie Namen.

Verwijst de zaak naar de raad van de Orde van geneesheren van de provincie Luik.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Paul Mathieu, de raadsheren Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu en Martine Regout, en in openbare terechtzitting van 10 februari 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Paul Mathieu, in aanwezigheid van advocaat-generaal André Henkes, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Alain Smetryns en overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Raad van de Orde van geneesheren

  • Onpartijdigheid

  • Gewettigde verdenking

  • Nauwe band van de leden met de klager

  • Onttrekking