- Arrest van 4 maart 2011

04/03/2011 - C.09.0249.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Zijn geen zelfstandige redenen die de beslissing naar recht kunnen verantwoorden, de feitelijke vaststellingen waaruit de rechter niet afleidt dat de vordering van de eiser ook op grond van die vaststellingen ongegrond is (1). (1) Het O.M. concludeerde , zoals door de verweerster opgeworpen , tot de niet-ontvankelijkheid van het middel en dus tot de verwerping van het cassatieberoep .


Arrest - Integrale tekst

Nr. C.09.0249.N

VINCI PARK BELGIUM nv, met kantoor te 8400 Oostende, J. Serruyslaan 38,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Vorstlaan 36, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

A.W.,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, bus 14, waar de verweerster woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge van 7 januari 2009.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het middel

1. De verweerster voert een grond van niet-ontvankelijkheid van het middel aan: het middel komt enkel op tegen de beslissing die de vordering van de eiseres afwijst, omdat de identificatie van de nummerplaathouder is geschied in strijd met artikel 8, § 3bis, tweede lid, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid; het bestreden vonnis bevat ook andere zelfstandige redenen die de beslissing naar recht verantwoorden.

2. Het bestreden vonnis (ro 6) vermeldt onder de aanhaling "louter ten overvloede, weze nog het volgende opgemerkt" een viertal feitelijke vaststellingen. De appelrechters leiden daaruit echter niet af dat de vordering van eiseres ook op grond van die vaststellingen ongegrond is. Het zijn dan ook geen zelfstandige redenen die de beslissing naar recht kunnen verantwoorden.

De grond van niet-ontvankelijkheid van het middel moet worden verworpen.

Middel

3. Artikel 8, § 3bis, tweede lid, van de voornoemde wet van 10 april 1990 bepaalt dat bij het uitvoeren van de activiteit bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 6°, het de bewakingsagent verboden is betrokken personen, getuigen of verantwoordelijken op te sporen, de identiteit te controleren, bijkomende inlichtingen in te winnen of personen te verhoren.

4. Die bepaling staat niet eraan in de weg dat een private onderneming die in opdracht van een gemeente parkeercontroles uitvoert en voor die gemeente niet-betaalde retributies int, aan die gemeente gegevens vraagt over de identiteit van degene die de retributie verschuldigd is.

Het bestreden vonnis dat anders oordeelt, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre dit het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk verklaart.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, zetelend in hoger beroep.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier als voorzitter, en de raadsheren Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns en Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 4 maart 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

Vrije woorden

  • Zelfstandige redenen die de beslissing naar recht verantwoorden

  • Begrip

  • Ontvankelijkheid