- Arrest van 28 maart 2011

28/03/2011 - C.10.0528.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De grond van niet-ontvankelijkheid waarin betoogd wordt dat de beslissing waartegen het middel gericht is, naar recht zou zijn verantwoord door een reden van het arrest die de eiser niet bekritiseert, heeft geen weerslag op de ontvankelijkheid van het middel, in zoverre het middel het gebrek aan antwoord op eisers conclusie aanklaagt (1). (1) Cass. 24 nov. 2008, A.R. C.06.0490.F, A.C., 2008, nr. 657; Cass. 11 sept. 2000, A.R. C.98.0514.F, A.C., 2000, nr. 456 en noot 1, p. 1335.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.10.0528.F

D. P.,

Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

ING BELGIË, nv,

Mr. Paul Lefèbvre, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 april 2010 gewezen door het hof van beroep te Brussel.

De zaak is bij beschikking van 18 januari 2011 van de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert volgend middel aan in zijn cassatieverzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Het middel

De door de verweerster tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het middel is zonder belang:

De verweerster betoogt dat de beslissing waartegen het middel gericht is, naar recht zou zijn verantwoord door redenen waarop het middel geen kritiek uitoefent.

Die bewering heeft geen weerslag op de ontvankelijkheid van het middel, dat een gebrek aan antwoord op de conclusie van de eiser aanklaagt en derhalve de regelmatigheid van die beslissing betreft.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

(...)

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, derde kamer, te Brussel, door voorzitter Christian Storck, de raadsheren Christine Matray, Sylviane Velu, Alain Simon en Mireille Delange, en in openbare terechtzitting van 28 maart 2011 uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo, met bijstand van griffier Marie-Jeanne Massart.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Robert Boes en overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De afdelingsvoorzitter,

Vrije woorden

  • Middel uit niet-beantwoording van conclusie

  • Grond van niet-ontvankelijkheid

  • Niet bekritiseerde reden