- Arrest van 6 mei 2011

06/05/2011 - C.10.0413.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Het rechtstreeks cassatieberoep tegen een beschikking van de beslagrechter op grond van het artikel 1580quater Ger. W. is ontvankelijk (1). (Impliciete oplossing). (1) Zie de concl. van het O.M.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.10.0413.N

ASB bvba, met zetel te 1730 Asse, Prieelstraat 66,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

1. FORTIS BANK nv, met zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Pierre Van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 106, waar de eerste verweerster woonplaats kiest,

2. RESIDENTIE DE GENTSE POORT nv, met zetel te 9600 Ronse, Dammekensstraat 166A,

verweerster,

3. CREDIBE nv, voorheen Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet, met zetel te 1000 Brussel, Wetstraat 42,

verweerster,

4. HERMES INVEST HOLDING nv in vereffening, met als vereffenaar VAN CAUTER-SNAUWAERT & C°, met zetel te L-8009 Strassen, Groot-Hertogdom Luxemburg, 43 route d'Arlon,

verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een beschikking in laatste aanleg van de beslagrechter in de rechtbank van een eerste aanleg te Oudenaarde van 22 januari 2010.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 11 april 2011 een conclusie neergelegd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Indien de beslagrechter overeenkomstig artikel 1580bis of 1580ter Gerechtelijk Wetboek, de verkoop uit de hand beveelt van een in beslag genomen onroerend goed, dienen overeenkomstig artikel 1580bis, derde lid, of 1580ter, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek de ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers, diegenen die een bevel of een exploot van beslaglegging hebben laten overschrijven, de beslagene en desgevallend de derde houder te worden gehoord of bij gerechtsbrief behoorlijk opgeroepen.

Krachtens artikel 1580quater, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek blijft, wanneer de artikelen 1580bis of 1580ter worden toegepast, de zaak ingeschreven op de rol tot het verlijden van de notariële akte en kan bij moeilijkheden de zaak opnieuw voor de rechter worden gebracht door een eenvoudige schriftelijke verklaring neergelegd ter griffie of aan de griffier verzonden.

Uit deze bepalingen volgt dat indien de zaak opnieuw voor de rechter komt overeenkomstig artikel 1580quater, de ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers, diegenen die een bevel of een exploot van beslaglegging hebben laten overschrijven, de beslagene en desgevallend de derde houder dienen te worden gehoord of minstens bij gerechtsbrief behoorlijk opgeroepen.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de beschikking van de beslagrechter te Oudenaarde van 26 november 2008 de tweede verweerster krachtens artikel 1580bis Gerechtelijk Wetboek machtiging verleende het onroerend goed van de tweede verweerster waarop de eerste verweerster uitvoerend beslag had gelegd onderhands te verkopen aan de eiseres binnen een termijn van vier maanden. Tegen deze beschikking heeft de eerste verweerster verzet aangetekend. Dit verzet is bij beschikking van 15 april 2009 afgewezen. De eiseres vroeg bij verzoekschrift overeenkomstig artikel 1580quater aan de beslagrechter de verlenging vroeg van de in de beschikking van 26 november 2008 bepaalde termijn om de verkoopakte te verlijden.

3. De bestreden beschikking die de vordering van de eiseres als niet ontvankelijk afwijst, zonder dat de in de artikelen 1580bis, derde lid, of 1580ter, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, bedoelde personen werden gehoord of minstens bij gerechtsbrief werden opgeroepen, verantwoordt haar beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt de bestreden beschikking.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beschikking.

Houdt de kosten aan en laat de betwisting daaromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de zaak naar de beslagrechter van de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, en de raadsheren Eric Dirix, Eric Stassijns, Albert Fettweis en Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 6 mei 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Guy Dubrulle, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

Vrije woorden

  • Beslagrechter

  • Gedwongen tenuitvoerlegging

  • Beschikking

  • In beslag genomen onroerend goed

  • Bevel tot verkoop uit de hand

  • Moeilijkheden

  • Beschikking

  • Ontvankelijkheid