- Arrest van 6 oktober 2011

06/10/2011 - C.10.0602.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De in artikel 1407 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde eigen schulden van de echtgenoten vallen buiten de algehele gemeenschap.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.10.0602.N

J.-L. P., met kantoor te 4000 Luik, avenue Blonden 33, in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement Buropa scrl,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central Plaza, Loksumstraat 25, waar de eiser woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep te Gent van 25 mei 2010 en 29 juni 2010.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 1453, tweede lid, Burgerlijk Wetboek is de algehele gemeenschap gehouden tot al de schulden van de echtgenoten. De in artikel 1407 van hetzelfde wetboek bedoelde eigen schulden vallen buiten de algehele gemeenschap.

2. Het onderdeel dat aanvoert dat de artikelen 1407 en 1409 Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn op een algehele gemeenschap, berust op een onjuiste rechtsopvatting.

Het onderdeel faalt naar recht.

Tweede onderdeel

3. Het onderdeel voert aan dat de appelrechter toepassing had dienen te maken van artikel 1412, tweede lid, Burgerlijk Wetboek dat toelaat om, indien het eigen vermogen van de echtgenoot-schuldenaar ontoereikend is, de schulden ontstaan uit een strafrechtelijke veroordeling of een onrechtmatige daad, te verhalen op het gemeenschappelijk vermogen tot beloop van zijn netto-baten.

4. Noch uit de feitelijke gegevens die de appelrechter heeft vastgesteld noch uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het eigen vermogen van de echtgenoot-schuldenaar ontoereikend is.

Het onderdeel dat het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten is niet-ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiser op 325,00 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, en de raadsheren Eric Dirix, Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck en Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 6 oktober 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

Vrije woorden

  • Algehele gemeenschap

  • Schulden van de echtgenoten

  • Eigen schulden van één van de echtgenoten

  • Gevolgen t.o.v. de algehele gemeenschap