- Arrest van 27 oktober 2011

27/10/2011 - C.10.0552.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Met betekening in de zin van artikel 44, §2, van de algemene aannemingsvoorwaarden voor overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, moet worden verstaan de loutere mededeling aan de aannemer van het proces-verbaal van voorlopige oplevering (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.10.0552.N

ALGEMENE BOUWONDERNEMING VAESSEN nv, met zetel te 3650 Lanklaar, Siemenslaan 7,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central Plaza, Loksumstraat 25, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

ELECTRO CORBEELS nv, met zetel te 3220 Holsbeek, Leuvensebaan 78,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, waar de verweerster woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 20 april 2010.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 27 juni 2011 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 44, § 2, van de algemene aannemingsvoorwaarden voor overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, gevoegd als bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (hierna AVV) worden, indien het bestek bepaalt dat de bij artikel 13 toegelaten prijsherzieningen aanleiding geven tot verrekeningen, deze op straffe van verval zo spoedig mogelijk ingediend en dit ten laatste op de negentigste kalenderdag volgend op de datum van de betekening van het proces-verbaal van de voorlopige oplevering.

2. Met betekening in de zin van deze bepaling (in de Franse tekst vertaald als: "notification") moet worden verstaan de loutere mededeling aan de aannemer van het proces-verbaal van voorlopige oplevering.

3. De appelrechters oordelen dat de verrekeningen tijdig werden ingediend, omdat geen betekening van het proces-verbaal van voorlopige oplevering wordt overgelegd en nemen hierbij enkel de bewoordingen van voormeld artikel 44, § 2, AAV over. Ze geven aldus te kennen dat het bewijs niet voorligt dat het proces-verbaal van voorlopige oplevering aan de aannemer werd medegedeeld en vereisen om de termijn van negentig dagen te doen ingaan geen andere formaliteit dan deze bepaald door bedoeld artikel.

4. Het onderdeel berust op een verkeerde lezing van het arrest en mist mitsdien feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

5. Uit de tekst van voormeld artikel 44, § 2, AAV, volgt dat, zo de aannemer gehouden is de verrekeningen zo spoedig mogelijk in te dienen, het verval van het recht hiertoe slechts intreedt na verloop van negentig kalenderdagen volgend op de datum van de mededeling aan de aannemer van het proces-verbaal van voorlopige oplevering.

6. De appelrechters die tot de tijdigheid van de indiening van bedoelde verrekeningen besluiten op grond dat het bewijs niet is geleverd dat het proces-verbaal van voorlopige oplevering aan de verweerster werd medegedeeld, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 498,64 euro en voor de verweerster op 107,42 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Eric Dirix, en de raadsheren Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck en Alain Smetryns, en in openbare rechtszitting van 27 oktober 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

Vrije woorden

  • Algemene aannemingsvoorwaarden

  • Prijsherzieningen

  • Verrekeningen

  • Indiening

  • Termijn

  • Voorlopige oplevering

  • Proces-verbaal

  • Betekening