- Arrest van 18 januari 2012

18/01/2012 - P.11.2136.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Het vonnis dat het voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling ontvankelijk verklaart en dat, terwijl het de uitspraak over de grond van de zaak aanhoudt, de veroordeelde twee uitgaansvergunningen en een penitentiair verlof toekent, doet uitspraak alvorens recht te doen en kent de strafuitvoeringsmodaliteiten toe bedoeld in titel IV en niet in titel V van de wet, zodat het niet vatbaar is voor cassatieberoep.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.11.2136.F

PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK,

tegen

M. D.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Luik van 22 december 2011.

De eiser voert in de verklaring van cassatieberoep die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Uit artikel 96, eerste lid, Wet Strafuitvoering blijkt dat de enige beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbank waartegen cassatieberoep openstaat, de vonnissen zijn met betrekking tot de toekenning, de afwijzing of de herroeping van de in titel V van de vermelde wet bedoelde strafuitvoeringsmodaliteiten en met betrekking tot de herziening van de bijzondere voorwaarden.

Het vonnis verklaart het voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling ontvankelijk en, terwijl het de beslissing over de grond van de zaak aanhoudt, kent de verweerder twee uitgaansvergunningen en een penitentiair verlof toe.

Aangezien het vonnis uitspraak doet alvorens recht te doen en de strafuitvoeringsmodaliteiten bedoeld in titel IV en niet in titel V toekent, is het niet vatbaar voor cassatieberoep.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk en het middel dat geen verband houdt met de ontvankelijkheid van dat rechtsmiddel, behoeft geen antwoord.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare rechtszitting van 18 januari 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Frédéric Close, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Luc Van hoogenbemt en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Strafuitvoeringsrechtbank

  • Voorwaardelijke invrijheidstelling

  • Vonnis alvorens recht te doen

  • Cassatieberoep

  • Ontvankelijkheid