- Arrest van 19 januari 2012

19/01/2012 - F.11.0032.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Om niet belastbaar te zijn, vereist artikel 21, 9°, W.I.B. (1992) onder meer dat de levensverzekeringsovereenkomst een looptijd heeft van meer dan acht "jaar"; dit begrip "jaar" dient uitgelegd te worden in de gebruikelijke betekenis die het dagelijks taalgebruik eraan geeft, namelijk "tijd van 12 maanden": een periode van acht jaar begint dan ook de eerste dag van die periode vanaf de overeengekomen datum om 00.00 uur, en eindigt acht jaar later om 24.00 uur, zodat een verzekering die, zoals in casu, begint te lopen op 1 juli 1994 en eindigt op 1 juli 2002 een looptijd heeft van meer dan acht jaar (1). (1) Zie de conclusie van het O.M.


Arrest - Integrale tekst

Nr. F.11.0032.N

1. L. V.,

2. M. V.,

eisers,

vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Vilain XIIII-straat 17, waar de eisers woonplaats kiezen,

tegen

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, die woonplaats kiest bij gerechtsdeurwaarder Axel Leys, met kantoor te 8000 Brugge, Leopold II-laan 130,

verweerder.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 21 september 2010.

Waarnemend eerste voorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Om niet belastbaar te zijn, vereist het toepasselijke artikel 21, 9°, b), WIB92 onder meer dat de levensverzekeringsovereenkomst een looptijd heeft van meer dan acht jaar.

2. Dit artikel noch enige andere bepaling van het WIB92 verduidelijken het beginpunt en het eindpunt van de termijn van acht jaar. Noch de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek noch artikel 2260 Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing op de berekening van die termijn.

3. Het begrip "jaar", vermeld in artikel 21, 9°, b), WIB92 dient dan ook uitgelegd te worden in de gebruikelijke betekenis die het dagelijks taalgebruik eraan geeft, namelijk "tijd van 12 maanden". Een periode van acht jaar begint dan ook de eerste dag van die periode vanaf de overeengekomen datum, te dezen 1 juli 1994, om 00.00 uur en eindigt acht jaar later, te dezen 30 juni 2002, om 24.00 uur. Een verzekering die, zoals de appelrechters vaststellen, begint te lopen op 1 juli 1994 en eindigt op 1 juli 2002, heeft dus een looptijd van meer dan acht jaar.

4. De appelrechters die anders oordelen, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit waarnemend eerste voorzitter Edward Forrier, als voorzitter, en de raadsheren Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Geert Jocqué en Filip Van

Volsem, en in openbare rechtszitting van 19 januari 2012 uitgesproken door waarnemend eerste voorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

Vrije woorden

  • Niet belastbare inkomsten

  • Inkomsten uit individuele levensverzekeringscontracten

  • Vereisten

  • Looptijd van het contract

  • Meer dan acht jaar