- Arrest van 29 maart 2012

29/03/2012 - C.11.0366.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

De bepalingen van de artikelen 1586, 1587 en 1589 Gerechtelijk Wetboek sluiten niet uit dat de notaris bij de toewijzing van het laatste en hoogste bod verklaart de definitieve toewijzing afhankelijk te maken van een onmiddellijk en summier onderzoek van de identiteit en de solvabiliteit van de bieder (1). (1) Zie Cass. 15 april 2005, AR C.04.0324.N, AC, 2005, nr. 230, met concl. van adv.-gen. Bresseleers.


Arrest - Integrale tekst

Nr. C.11.0366.N

NEW JURISCONSULTING CY nv, met zetel te 1030 Schaarbeek,

Masuistraat 147,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

1. CHARBONNAGES D'ARGENTEAU nv, met zetel te 5620 Florennes, sectie St. Aubin, rue Auguste Boulvin 126,

verweerster,

2. MIJNEN nv, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 555,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 149, bus 20, waar de verweerster woonplaats kiest,

3. VULSTOFFEN EXPLOITATIE bvba, met zetel te 3000 Leuven, Bogaardenstraat 109, bus 4,

verweerster,

4. K.S.,

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 149, bus 20, waar de verweerder woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren van 16 december 2010.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Luidens artikel 1586 Gerechtelijk Wetboek wordt op de voor de toewijzing bepaalde dag daartoe overgegaan op verzoek van de vervolgende partij, en bij gebreke van deze, op verzoek van een der ingeschreven schuldeisers of van een der schuldeisers wier bevel is overgeschreven.

2. Luidens artikel 1587 Gerechtelijk Wetboek wordt de toewijzing gedaan op de wijze bepaald door het plaatselijk gebruik en onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod, zoals bepaald is in de artikelen 1592, 1593 en 1594.

3. Krachtens artikel 1589 van hetzelfde wetboek kan de notaris het bod weigeren van personen die hem onbekend zijn of van wie de identiteit of de gegoedheid hem niet bewezen schijnen.

4. Deze bepalingen sluiten niet uit dat de notaris bij de toewijzing van het laatste en hoogste bod verklaart de definitieve toewijzing afhankelijk te maken van een onmiddellijk en summier onderzoek van de identiteit en de solvabiliteit van de bieder.

5. Uit het bestreden vonnis blijkt dat kavel 1 door de notaris "in eerste instantie" werd toegewezen aan de heer W.S. handelend voor rekening van de eiseres en dat de notaris na onderzoek van de overgelegde stukken op grond van artikel 1589 Gerechtelijk Wetboek dit bod heeft geweigerd zodat de kavel vervolgens "definitief" werd toegewezen aan de op één na hoogste bieder, zijnde de heer R. voor rekening van de tweede verweerster.

6. Door op grond van deze vaststellingen te oordelen dat het bod van W.S. door de notaris rechtsgeldig werd geweigerd en hieruit af te leiden dat de vordering tot nietigverklaring van het proces-verbaal van definitieve toewijzing aan de tweede verweerster ongegrond is, verantwoordt de rechter zijn beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 1618,80 euro en voor de verweerders 2 en 4 op 320,46 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns en Koen Mestdagh, en in openbare rechtszitting van 29 maart 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

Vrije woorden

  • Gedwongen tenuitvoerlegging onroerend goed

  • Openbare verkoop

  • Laatste en hoogste bod

  • Definitieve toewijzing door de notaris