- Arrest van 24 mei 2012

24/05/2012 - F.11.0014.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De beherende vennoten van een gewone commanditaire vennootschap zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen van de vennootschap, ongeacht uit welke oorzaak of op welk tijdstip zij zijn ontstaan; voor de invordering van een belastingschuld lastens de beherende vennoten is bijgevolg niet vereist dat deze schuld bestond op het ogenblik dat zij beherend vennoot waren (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Arrest - Integrale tekst

Nr. F.11.0014.N

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de ontvanger der directe belastingen te Mechelen, Vennootschappen 4, met kantoor te 2800 Mechelen, Zwartzustersvest 24, bus 11,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

1. Y. D.,

2. L. S.,

3. J. C.,

verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep te Antwer-pen van 23 december 2008 en 3 maart 2009.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 19 maart 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Volgens artikel 1200 Burgerlijk Wetboek bestaat er hoofdelijkheid tussen schuldenaars, wanneer zij verplicht zijn tot een en dezelfde zaak, zodat ieder voor het geheel kan worden aangesproken en de betaling door een van hen gedaan, de overige schuldenaars jegens de schuldeiser bevrijdt.

2. Luidens artikel 202 Wetboek van Vennootschappen is de gewone comman-ditaire vennootschap een vennootschap die wordt aangegaan tussen één of meer hoofdelijk aansprakelijke vennoten, beherende vennoten genoemd, en één of meer geldschieters, stille vennoten genoemd.

Artikel 206, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat de stille ven-noot voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts instaat tot het be-drag dat hij beloofd heeft te zullen inbrengen.

3. Uit deze bepalingen volgt dat de beherende vennoten onbeperkt en hoofde-lijk aansprakelijk zijn voor de nakoming van de verbintenissen van de vennoot-schap, ongeacht uit welke oorzaak of op welk tijdstip zij zijn ontstaan.

4. De appelrechters die in het tussenarrest van 23 december 2008 oordelen dat een belastingschuld van de vennootschap slechts kan worden ingevorderd van de beherende vennoten op voorwaarde dat de schuld ontstond op het ogenblik dat zij beherende vennoten waren, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt de bestreden arresten.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde arresten.

Houdt de kosten aan en laat de betwisting daaromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Eric Stassijns, Alain Smetryns, Koen Mestdagh en Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 24 mei 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met bijstand van grif-fier Kristel Vanden Bossche.

Vrije woorden

  • Belastingschuld

  • Invordering

  • Commanditaire vennootschap

  • Beherende vennoten

  • Hoofdelijke aansprakelijkheid