- Arrest van 24 mei 2012

24/05/2012 - F.11.0052.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Een lokale belasting die is gesteund op één van de wezenlijke componenten die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, is een verboden “gelijkaardige belasting” in de zin van artikel 464, 1°, van het WIB92 (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Arrest - Integrale tekst

Nr. F.11.0052.N

STAD BRUSSEL, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en sche-penen, met kantoor te 1000 Brussel, Grote Markt 1,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Keizerslaan 3, waar de eiseres woonplaats kiest.

tegen

LIVE NATION bvba, met zetel te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 3A,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de verweerster woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 13 januari 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 2 mei 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. De verweerster werpt een middel van niet-ontvankelijkheid op: het niet overleggen van een beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot het instellen van het cassatieberoep en het niet overleggen van een machtiging van de gemeenteraad.

2. De eiseres heeft op 30 augustus 2011 een eensluidend afschrift voorgelegd van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 april 2011 tot het aantekenen van cassatieberoep tegen het bestreden arrest, alsook een eensluidend afschrift van de beslissing van de gemeenteraad van 2 mei 2011 die het college van burgemeester en schepenen hiertoe machtigt.

Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

Middel

3. Krachtens artikel 464, 1°, WIB92 zijn de provincies, de agglomeraties en de gemeenten niet gemachtigd tot het heffen van opcentiemen op de personenbelas-ting, op de vennootschapsbelasting, op de rechtspersonenbelasting en op de belas-ting van niet-inwoners of van gelijkaardige belastingen op de grondslag of op het bedrag van die belastingen, uitgezonderd evenwel wat de onroerende voorheffing betreft.

4. Een lokale belasting die is gesteund op een van de wezenlijke componenten die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, is een verbo-den gelijkaardige belasting.

5. Uit de loutere vaststellingen dat het belastbaar feit niet alleen het houden van een concert of vertoning betreft, doch het belastbaar feit slechts aanwezig is zo een toeschouwer een inkomprijs of gelijkgestelde inning betaalt, dat het tarief vast en dus forfaitair is en dat geen belasting verschuldigd is indien de inkomprijs of gelijkgestelde inning kleiner is dan 20 euro, kan niet worden afgeleid dat de be-lastbare grondslag van de litigieuze belasting de inkomprijs of gelijkgestelde in-ning betreft.

6. De appelrechters hebben bijgevolg, op grond van die feitelijke vaststellin-gen, niet zonder schending van artikel 464, 1°, WIB92 kunnen oordelen dat de geheven belastingen strijdig zijn met artikel 464, 1°, WIB92 en het daarin om-schreven verbod van dubbele belasting.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Eric Stassijns, Alain Smetryns, Koen Mestdagh en Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 24 mei 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met bijstand van grif-fier Kristel Vanden Bossche.

Vrije woorden

  • Lokale overheden

  • Recht tot belastingheffing

  • Inkomstenbelastingen

  • Verboden gelijkaardige belasting