- Arrest van 29 juni 2012

29/06/2012 - C.12.0300.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Een wrakingsverzoek kan slechts worden gericht tegen een magistraat van de zetel of van het openbaar ministerie die moet kennisnemen van de zaak waarin de wraking wordt gevraagd.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.12.0300.F

L. M.,

verzoeker tot wraking,

Mr. Thierry Lévy, advocaat bij de balie van Parijs, en mr. Bernard Mouffe, advo-caat bij de balie van Brussel.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Bij een op 18 juni 2012 ter griffie van het hof van beroep te Bergen neergelegde en met redenen omklede akte die ondertekend is door mr. B.M., advocaat bij de balie van Brussel, vordert de verzoeker dat de heer C.M., procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, wordt gewraakt in de zaak nr. 2011/PJ/3 van dat hof van beroep, waarin tegen de verzoeker een tuchtprocedure is ingesteld.

Procureur-generaal M. heeft op 19 juni 2012 de bij artikel 836, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring afgelegd in een akte die op 20 juni 2012 ter griffie van het hof van beroep werd neergelegd, waarin hij aanvoert dat het verzoek tot wraking niet ontvankelijk is en waarin, subsidiair, zijn met re-denen omklede weigering om zich van de zaak te onthouden, is vervat.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Een verzoek tot wraking kan slechts worden gericht tegen een magistraat van de zetel of van het openbaar ministerie die moet kennisnemen van de zaak waarin de wraking wordt gevraagd.

Blijkens de stukken van de rechtspleging was in de zaak 2011/PJ/3 tegen de eiser een tuchtprocedure voor het hof van beroep te Bergen ingesteld, naar aanleiding waarvan, mevrouw M.D., advocaat-generaal bij dat hof van beroep, een schrifte-lijk advies heeft uitgebracht en als lid van het openbaar minister moet optreden op de rechtszitting.

Uit de omstandigheid dat procureur-generaal M. de hiërarchische meerdere is van advocaat-generaal D. kan niet worden afgeleid dat hij een magistraat is die van de zaak moet kennis nemen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het verzoek tot wraking.

Wijst gerechtsdeurwaarder Quentin Debray, Herendal 15 te Sint-Pieters-Woluwe aan, om, op verzoek van de griffier, het arrest binnen achtenveertig uren aan de verzoeker te betekenen.

Veroordeelt de verzoeker in de kosten, met inbegrip van de kosten van de betekening van dit arrest.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door afde-lingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Didier Batselé, Martine Regout, alain Simon en Michel Lemal, en in openbare terechtzitting van 29 juni 2012 uit-gesproken door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, in aanwezigheid van advo-caat-generaal Thierry Werquin, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Beatrijs Deconinck en over-geschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Tuchtprocedure voor het hof van beroep

  • Advocaat-generaal die ervan moet kennisnemen

  • Wraking gericht tegen de procureur-generaal