- Arrest van 12 september 2012

12/09/2012 - P.12.1540.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De hulpofficieren van gerechtelijke politie van de procureur des Konings kunnen, in geval van ontdekking op heterdaad, een huiszoeking verrichten in de woning van de inverdenkinggestelde; wanneer in een gemeenschappelijke verblijfplaats een huiszoeking wordt verricht nadat bij een samenwonende een misdrijf op heterdaad is vastgesteld, is de toestemming van de ander niet vereist.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.12.1540.F

D. A.,

Mr. Aurélia Luypaerts, advocaat bij de balie te Verviers, en mr. Philippe Carreau, advocaat bij de balie te Brussel.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, ka-mer van inbeschuldigingstelling, van 30 augustus 2012.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste en tweede middel

De eiser verwijt de appelrechters dat zij het tegen hem uitgevaardigde bevel tot aanhouding regelmatig hebben verklaard hoewel het ingevolge een onwettige huiszoeking is verleend. Het middel voert desbetreffend aan dat in het geval van de eiser de voorwaarden voor een ontdekking op heterdaad niet vervuld waren en dat deze niet met die huiszoeking heeft ingestemd.

Artikel 15 Grondwet stelt dat geen huiszoeking kan plaatshebben dan in de geval-len die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft.

Met toepassing van artikel 36 Wetboek van Strafvordering, kunnen de hulpoffi-cieren van gerechtelijke politie van de procureur des Konings, in geval van ont-dekking op heterdaad, een huiszoeking verrichten in de woning van de inverden-kinggestelde.

Wanneer in een gemeenschappelijke verblijfplaats een huiszoeking wordt verricht nadat bij een samenwonende een misdrijf op heterdaad is vastgesteld, is de toe-stemming van de ander niet vereist.

In zoverre de middelen het tegendeel aanvoeren, falen zij naar recht.

De appelrechters, die oordelen dat de huiszoeking in de woning van de inverden-kinggestelde regelmatig was, aangezien het tevens de woning van een mede-inverdenkinggestelde was die betrapt werd bij een verkoop van verdovende mid-delen op de openbare weg, verantwoorden hun beslissing naar recht.

De middelen kunnen wat dat betreft niet worden aangenomen.

Derde middel

Het middel voert de schending aan van artikel 6bis Drugswet. De eiser voert aan dat het arrest niet kon beslissen dat de huiszoeking in de woning van de eiser re-gelmatig was, aangezien er vooraf geen ernstige aanwijzing bestond dat hij be-trokken was bij de verkoop van verdovende middelen en dat hij niet met die huis-zoeking had ingestemd.

Aangezien de appelrechters naar recht hebben beslist dat de huiszoeking regelma-tig was op grond van de ontdekking op heterdaad en niet op grond van de aange-voerde bepaling, is het middel niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 12 september 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Peter Hoet en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Onschendbaarheid van de woning

  • Op heterdaad vastgesteld misdrijf

  • Huiszoeking

  • Woning van de inverdenkinggestelde

  • Samenwoonst

  • Toestemming van de samenwonende