- Arrest van 11 oktober 2012

11/10/2012 - C.10.0711.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Vernietiging met verwijzing plaatst de partijen, binnen de grenzen van de vernietiging, in de toestand waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens beslissing is vernietigd (1). (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. …

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.10.0711.F

SERVICE CENTER N° 1, naamloze vennootschap in vereffening, vertegen-woordigd door haar vereffenaar, mr. Thierry Bindelle, advocaat bij de balie te Brussel,

Mr. Isabelle Heenen, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

HONDA BELGIUM FACTORY, voorheen Honda Belgium nv,

Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 21 april 2010 van het hof van be-roep te Bergen, dat uitspraak doet op verwijzing ten gevolge van het arrest van het Hof van 2 oktober 2008.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 20 september 2012 een conclusie neergelegd ter griffie.

Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht en advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert twee middelen aan.

(...)

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

- de artikelen 1082, eerste lid, 1095 en 1110 van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest verwerpt de vordering van de eiseres tot kapitalisatie van de interest op de haar toegekende bedragen om de volgende redenen:

"Het arrest van 2 oktober 2008 beslist om het hierboven weergegeven arrest ge-deeltelijk te vernietigen, op grond dat voormeld arrest zijn beslissing om aan de verweerster moratoire interest op de onbetaalde facturen toe te kennen vanaf de gedinginleidende dagvaarding niet naar recht verantwoordt, na te hebben beslist dat de eiseres terecht de exceptie van niet-uitvoering had aangevoerd en de betaling van die facturen dus heeft mogen uitstellen;

Het hof van beroep neemt dus, buiten de raming van de kosten, alleen kennis van de vraag of de eiseres aan de verweerster interest op het bedrag van de facturen verschuldigd is en, indien dit inderdaad het geval is, vanaf wanneer;

[...] Het hof van beroep heeft dus geen uitspraak gedaan in het debat dat de partijen voeren met betrekking tot de retroactieve verrekening van hun schulden en schuldvorderingen; het hof heeft hiervan immers kennisgenomen, net zomin als van de vordering van de eiseres betreffende de kapitalisatie van de interest op de bedragen die haar definitief zijn toegekend;

[...] De vordering tot kapitalisatie van de interest, die op 19 oktober 2009 is ver-vallen in het voordeel van de eiseres, op de bedragen die haar zijn toegekend door de verschillende beslissingen, is niet ontvankelijk, aangezien het hof van be-roep, zoals hierboven is gezegd, alleen kennisgenomen heeft van de vraag betreffende de moratoire interest die eiseres verschuldigd is op de facturen van de verweerster".

Grieven

Wanneer de vernietiging is uitgesproken en in zoverre zij is uitgesproken, worden de partijen voor de rechter op verwijzing teruggeplaatst in de toestand waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens beslissing is vernietigd. Alles wat die laatstgenoemde rechter kon doen, zal de rechter op verwijzing ook kunnen doen (A. Meeùs, "L'étendue de la cassation en matière civile", R.C.J.B., 1986, p. 262, n° 9. ; Closset-Marchal, J.-Fr. van Drooghenbroeck, S. Uhlig en A. De Croës, "Examen de jurisprudence : Droit judiciaire privé. Les voies de recours", R.C.J.B., 2006, p. 271, nr. 451.).

De partijen kunnen de beslissingen die niet vernietigd werden, weliswaar niet op-nieuw in vraag stellen. Niets belet hen echter om nieuwe vorderingen in te stellen (Chr. Storck, Le renvoi au juge du fond dans la procédure en cassation en matière civile, in Imperat Lex. Liber Amicorum Pierre Marchal, p. 209, nr. 13) zoals, bijvoorbeeld, een vordering tot kapitalisatie van de interest op de bedragen waartoe een partij is veroordeeld.

Het bestreden arrest, dat de vordering van de eiseres tot kapitalisatie van de bedragen die haar werden toegekend verwerpt, op grond dat die kwestie niet bij het hof van beroep aanhangig zou zijn gemaakt, schendt alle in het middel bedoelde wetsbepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...)

Tweede middel

Krachtens artikel 1110, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, plaatst de vernietiging met verwijzing de partijen, binnen de grenzen van de vernietiging, in de toestand waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens beslissing is vernietigd.

De rechter op verwijzing moet zelf, onder toezicht van het Hof in geval van cassa-tieberoep, vaststellen in welke mate de zaak bij hem aanhangig is gemaakt.

De vernietiging is in de regel beperkt tot de draagwijdte van het middel dat de grondslag ervan vormt.

De vordering die strekt tot geactualiseerde kapitalisatie van de interest op de aan de eiseres verschuldigde bedragen, is een nieuwe vordering die betrekking heeft op een onderscheiden beschikkend gedeelte, dat niet onder de bij arrest van 2 ok-tober 2008 uitgesproken gedeeltelijke vernietiging valt.

Het bestreden arrest, dat beslist dat het hof van beroep alleen kennisneemt "van de kwestie van de moratoire interest die de eiseres verschuldigd is op de facturen van de verweerster", bepaalt precies de mate waarin de zaak bij dat hof, als rechter op verwijzing, aanhangig is gemaakt en verwerpt naar recht de onderscheiden vordering van de eiseres tot kapitalisatie van de haar verschuldigde bedragen.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voor-zitter Christian Storck, raadsheer Didier Batselé, afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Alain Simon en Michel Lemal, en in openbare terechtzit-ting van 11 oktober 2012 uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in aanwe-zigheid van advocaat-generaal Jean Marie Genicot, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Geert Jocqué en overge-schreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Verwijzing