- Arrest van 12 oktober 2012

12/10/2012 - C.12.0077.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Degene die op grond van artikel 815 Burgerlijk Wetboek de verdeling van een onverdeeldheid vordert dient het bestaan van de onverdeeldheid te bewijzen, minstens aannemelijk te makent (1). (1) Zie W. PINTENS, C. DECLERCK, J. DU MONGH en K. VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, nr. 2130; P. HOFSTRÖSSLER, De procedure in vereffening-verdeling: enkele aandachtspunten voor de advocaat, in C. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. WEYTS (red.), Notariële clausules. Liber Amicorum Professor Johan Verstraete, Antwerpen, Intersentia, 2007, (22) 228; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T. IX, Brussel, Bruylant, 1974, nr. 1076.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.12.0077.N

1. M V D B,

2. E V D B,

3. C V D B,

4. A V D B,

eisers,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eisers woonplaats kie-zen,

tegen

1. D V D B,

2. L V D B,

verweersters,

vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 149, bus 20, waar de verweersters woon-plaats kiezen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 22 september 2011.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 11 september 2012 ter griffie een schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Overeenkomstig artikel 815, eerste lid, Burgerlijk Wetboek kan niemand worden genoodzaakt in onverdeeldheid te blijven en kan de verdeling ten allen tijde worden gevorderd, niettegenstaande enige hiermee strijdige verbodsbepaling of overeenkomst.

Krachtens artikel 870 Gerechtelijk Wetboek moet iedere partij het bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert.

2. Uit het samen lezen van voormelde wetsbepalingen volgt dat diegene die op grond van artikel 815 Burgerlijk Wetboek de verdeling van een onverdeeldheid vordert, het bestaan van de onverdeeldheid dient te bewijzen, minstens aanneme-lijk dient te maken.

3. De appelrechters oordelen dat:

- het beroepen vonnis moet worden bijgetreden in zover het oordeelt dat de schenkingen die de tweede verweerster heeft ontvangen niet moeten worden ingebracht ;

- rekening houdende met de deelakkoorden, dient besloten te worden dat de ei-sers niet aantonen dat de partijen nog langer in onverdeeldheid zijn;

- het louter feit dat geen inventaris werd opgesteld, na het realiseren van een deelakkoord betreffende de roerende goederen en nadat de opbrengst van de verkoop van het enige onroerend goed onder de gerechtigden werd verdeeld, niet toelaat alsnog een gerechtelijke vereffening-verdeling te bevelen, zonder dat het actueel bestaan van welkdanige onverdeeldheid wordt aangetoond;

- de eisers op heden zelfs niet verduidelijken waaruit het beweerde onverdeelde actief of passief zou kunnen bestaan, noch waarop hun aanspraken als onver-deelde mede-eigenaars betrekking zouden kunnen hebben.

4. De appelrechters die aldus te kennen geven dat de eisers niet alleen het be-staan van een onverdeeldheid niet bewijzen, maar het bestaan ervan ook niet aan-nemelijk maken, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eisers op 985,59 euro en voor de verweersters op 395,61 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Eric Stassijns, en de raadsheren Alain Smetryns, Koen Mestdagh en Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 12 oktober 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzit-ter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Guy Dubrulle, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

F. Adriaensen G. Jocqué K. Mestdagh

A. Smetryns E. Stassijns E. Dirix

Vrije woorden

  • Bewijs