- Arrest van 26 november 2012

26/11/2012 - S.11.0126.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de verzadiging van de opvangplaatsen en opvangstructuren, ongeacht de oorzaak ervan, een bijzondere omstandigheid uitmaakt zoals bedoeld bij artikel 11, § 3, laatste lid, die het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers toelaat om aan een asielzoeker geen verplichte plaats van inschrijving toe te wijzen.

Arrest - Integrale tekst

Nr. S.11.0126.N

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS (FEDASIL), openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Kartuizersstraat 21,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kan-toor houdende te 1050 Brussel, Vilain XIIII-straat, 17, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

1. D.K.L.,

2. D.B.-T.,

3. H.H.A.H.,

verweerders,

mede inzake

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN-BRUSSEL, openbare instelling, met kantoor te 1000 Brussel, Hoogstraat 298 A,

in bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij,

vertegenwoordigd door mr. Michèle Grégoire, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel, Louizalaan 480/3, waar de verweerster woon-plaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Brussel van 28 juli 2011.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 11, § 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 2007 betref-fende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreem-delingen, wordt aan de asielzoekers bedoeld in artikel 10, 1° en 2°, een opvang-structuur als verplichte plaats van inschrijving toegewezen.

Krachtens artikel 11, § 2, wordt aan de vreemdelingen bedoeld in artikel 10, 3° en 4°, als verplichte plaats van inschrijving een openbaar centrum voor maatschappe-lijk welzijn toegewezen dat hen de maatschappelijke dienstverlening zal verstrek-ken waarop zij aanspraak kunnen maken overeenkomstig de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Krachtens artikel 11, § 3, laatste lid, van voormelde wet kan het Agentschap wan-neer er sprake is van bijzondere omstandigheden afwijken van de bepalingen van § 1 door geen verplichte plaats van inschrijving toe te wijzen.

2. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de verzadiging van de opvangplaatsen en opvangstructuren, ongeacht de oorzaak ervan, een bijzondere omstandigheid uit-maakt zoals bedoeld bij artikel 11, § 3, laatste lid, die de eiser toelaat om aan een asielzoeker geen verplichte plaats van inschrijving toe te wijzen.

3. Het arrest dat er anders over oordeelt, is niet naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond.

Kosten

4. Overeenkomstig artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek dient de ei-ser te worden veroordeeld tot de kosten.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Verklaart het arrest bindend aan de tot bindendverklaring opgeroepen partij.

Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van de vernie-tigde arrest.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Gent.

Bepaalt de kosten voor de eiser op 340,61 euro en voor de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij op 288,36 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samen-gesteld uit raadsheer Beatrijs Deconinck, als voorzitter, en de raadsheren Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange en Antoine Lievens, en in openbare rechtszitting van 26 november 2012 uitgesproken door raadsheer Beatrijs Deco-ninck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Jean Marie Genicot, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

J. Pafenols A. Lievens M. Delange

K. Mestdagh A. Smetryns B. Deconinck

Vrije woorden

  • Maatschappelijk welzijn

  • Opvangplaats

  • Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

  • Verplichte plaats van inschrijving

  • Verzadiging