- Arrest van 29 november 2012

29/11/2012 - C.12.0472.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Geen enkele wetsbepaling voorziet in een rechtsplegingsvergoeding voor de procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter die bij het Hof van Cassatie wordt ingesteld (1). (1) Zie Cass. 18 aug. 2009, AR C.09.0356.F, AC 2009, nr. 462.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.12.0472.F

BETWEEN US bvba,

Mr. Marc Preumont en mr. Hugues Hiernaux, advocaten bij de balie te Namen,

verzoekster tot onttrekking van de zaken AR nrs. A/11/00201 en A/12/00184 van de rechtbank van koophandel te Nijvel.

tegen

1. ILLICO BELGIUM nv,

Mr. Patrick Kileste, advocaat bij de balie te Brussel,

2. YOUR HOME PARTNERS bvba,

Mr. Alain Gillet, advocaat bij de balie te Nijvel.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Bij een met redenen omklede en door mr. H. H., advocaat bij de balie te Namen, ondertekende akte, die op oktober 2012 is neergelegd op de griffie van het Hof, vraagt de verzoekster dat de zaken die ingeschreven zijn op de algemene rol van de rechtbank van koophandel te Nijvel onder de nummers A/11/00201 en A/12/00184 en waarin zij partij is tegen de naamloze vennootschap Illico Belgium en tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Your Home Partners, wegens gewettigde verdenking aan die rechtbank worden onttrokken.

Bij een arrest van 25 oktober 2012 heeft het Hof gezegd dat het verzoekschrift niet kennelijk onontvankelijk is,

De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Nijvel heeft, in overleg met de leden van zijn gerecht die met naam worden vermeld, op 8 november 2012 op de uitgifte van dat arrest de bij artikel 656, derde lid, 1°, b), van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring gesteld.

De eerste niet-verzoekende partij heeft op 22 november 2012 een conclusie neer-gelegd op de griffie van het Hof.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

De bestuurder van de eerste niet-verzoekende partij is rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Nijvel waar de zaak AR nr. A/11/00201 hangende is en waarvan wordt verzocht dat ze aan de rechtbank wordt onttrokken.

Gelet op de relaties tussen een rechter in handelszaken en de andere rechters van een rechtbank van koophandel waarvan het aantal magistraten vrij beperkt is, kan die omstandigheid zowel bij de partijen als bij derden gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van de rechters die uitspraak moeten doen.

De bezorgdheid om die gewettigde verdenking te vermijden, verantwoordt de onttrekking van de zaak AR nr. A/11/00201 aan de rechtbank van koophandel te Nijvel.

In zoverre is het verzoek gegrond.

In de zaak AR nr. A/12/00184 bestaat er echter geen grond voor gewettigde ver-denking en het staat niet aan het Hof uitspraak te doen over de mogelijke samen-hang tussen de twee voornoemde zaken.

In zoverre is het verzoek niet gegrond,

De eerste niet-verzoekende partij vordert een rechtsplegingsvergoeding en onder-geschikt een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding.

Geen enkele wetsbepaling voorziet in de toekenning van een rechtsplegingsver-goeding voor de rechtspleging tot onttrekking van de zaak aan de rechter en uit het voorgaande volgt dat het verzoek tot onttrekking van de zaak aan de rechter waarin de verzoekster en de eerste niet-verzoekende partij tegenstrevers zijn, bij-gevolg noch tergend noch roekeloos is.

Dictum

Het Hof,

Beveelt dat de zaak die op de algemene rol van de rechtbank van koophandel te Nijvel is ingeschreven onder het nummer A/11/00201 aan die rechtbank wordt onttrokken.

Verwijst de zaak naar de rechtbank van koophandel te Brussel.

Verwerpt het verzoek voor het overige.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door afde-lingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Martine Regout, Alain Simon, Gustave Steffens en Michel Lemal, en in openbare terechtzitting van 29 november 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Claude Parmentier, in aanwezigheid van advocaat-generaal André Henkes, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Antoine Lievens en overge-schreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Rechtspleging in cassatie

  • Rechtsplegingsvergoeding