- Arrest van 1 februari 2013

01/02/2013 - C.12.0272.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
In geval van overdracht onder de levenden van een onroerend goed kan de beëindiging van de verzekeringsovereenkomst op verzoek van de verzekeringnemer-overdrager na het verlijden van de authentieke akte maar vóór het verstrijken van de termijn van drie maanden, niet worden tegengeworpen aan de overnemer die aanspraak maakt op de verzekeringsdekking voor een schadegeval dat zich in die periode heeft voorgedaan (1). (1) Zie concl. O.M.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.12.0272.N

DEXIA VERZEKERINGEN BELGIË nv, met zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Galileelaan 5,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, kan-toor houdende te 1000 Brussel, Central Plaza, Loksumstraat 25, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

1. E. V., die woonplaats heeft gekozen bij gerechtsdeurwaarder Stefaan Van Meerbeek, met kantoor te 1800 Vilvoorde, Etienne Blondieaustraat 27,

2. F. C., die woonplaats heeft gekozen bij gerechtsdeurwaarder Stefaan Van Meerbeek, met kantoor te 1800 Vilvoorde, Etienne Blondieaustraat 27,

verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 12 oktober 2011.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 27 november 2012 een schrif-telijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Artikel 57, § 1, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat in geval van overdracht onder de levenden van een onroerend goed, de verzeke-ring van rechtswege eindigt drie maanden na de datum van het verlijden van de authentieke akte.

Krachtens artikel 57, § 1, tweede lid, van dezelfde wet, blijft de aan de overdrager verleende dekking gelden voor de overnemer tot het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn, tenzij deze laatste dekking geniet uit hoofde van een andere overeenkomst.

2. Zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding, beoogt deze bepaling de verzekeringsdekking die bestaat op het ogenblik van het verlijden van de authen-tieke akte te laten voortduren gedurende drie maanden, in het belang van zowel de overdrager als de overnemer.

Hieruit volgt dat een beëindiging van de verzekeringsovereenkomst op verzoek van de verzekeringnemer-overdrager na het verlijden van de authentieke akte, maar vóór het verstrijken van de termijn van drie maanden, niet kan worden te-gengeworpen aan de overnemer die aanspraak maakt op de verzekeringsdekking voor een schadegeval dat zich in die periode heeft voorgedaan.

3. De appelrechters stellen vast dat:

- de echtgenoten F.-G. bij authentieke akte van 19 mei 2008 hun woning ver-kocht hebben aan de verweerders;

- in de nacht van 1 op 2 juni 2008 het pand door brand werd geteisterd;

- de eiseres op het ogenblik van het verlijden van de authentieke akte brandver-zekeraar was van de verkopers;

- de verzekeringsovereenkomst op verzoek van de verkopers werd beëindigd op 24 mei 2008.

Zij oordelen, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, dat de eiseres niet be-wijst dat de verweerders op 2 juni 2008 dekking genoten op grond van een andere overeenkomst.

4. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de eiseres, niettegen-staande de beëindiging van de verzekeringsovereenkomst na het verlijden van de authentieke akte, krachtens de dwingende bepaling van artikel 57, § 1, Wet Land-verzekeringsovereenkomst, gehouden is dekking te verlenen aan de verweerders voor het schadegeval van 2 juni 2008, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 569,76 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, de afdelingsvoorzitters Eric Stassijns en Albert Fettweis, en de raadsheren Beatrijs Deconinck en Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 1 februari 2013 uitgesproken door afde-lingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van procureur-generaal Jean-François Leclercq, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

K. Vanden Bossche G. Jocqué B. Deconinck

A. Fettweis E. Stassijns E. Dirix

Vrije woorden

  • Onroerend goed

  • Overdracht

  • Beëindiging van de verzekeringsovereenkomst op verzoek van de verzekeringnemer-overdrager

  • Tegenwerpelijkheid aan de overnemer