- Arrest van 13 februari 2013

13/02/2013 - P.12.1606.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De burgerlijke partijstelling waarmee de rechtspleging wordt ingeleid, en die gericht is tegen iemand die in het Nederlands taalgebied woonachtig is, moet voor de onderzoeksrechter te Brussel in het Nederlands gebeuren; het feit dat de inverdenkinggestelde woonachtig is in een gemeente waarvan de inwoners taalfaciliteiten genieten of dat de door de partijen gebruikte taal het Frans is, heeft geen invloed op de verplichting om die akte in het Nederlands te stellen.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.12.1606.F

C. Q.,

tegen

J. V.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 6 september 2012.

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Met toepassing van de artikelen 16, § 1, en 40, Taalwet Gerechtszaken, wordt de rechtspleging, op straffe van nietigheid, voor de correctionele rechtbank te Brussel in het Nederlands gevoerd, indien de verdachte in het Nederlands taalgebied woonachtig is.

Daaruit volgt dat de burgerlijkepartijstelling waarmee de rechtspleging wordt in-geleid, en die gericht is tegen iemand die in het Nederlands taalgebied woonachtig is, voor de onderzoeksrechter te Brussel in het Nederlands moet gebeuren. Het feit dat de inverdenkinggestelde woonachtig is in een gemeente waarvan de inwoners taalfaciliteiten genieten of dat de door de partijen gebruikte taal het Frans is, heeft geen invloed op de verplichting om die akte in het Nederlands te stellen.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 13 februari 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Erwin Francis en overge-schreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Onderzoeksrechter te Brussel

  • Burgerlijke partijstelling

  • Inverdenkinggestelde woonachtig in het Nederlands taalgebied

  • Taal waarin de akte dient gesteld