- Arrest van 13 mei 2013

13/05/2013 - S.12.0045.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Uit artikel 775, eerste lid Ger. W. volgt dat na een bevolen heropening van het debat dit enkel nog kan gaan over het door de rechter aangewezen onderwerp; geen enkele nieuwe vordering kan worden gesteld en bestaande vorderingen die buiten het door de rechter bepaalde onderwerp vallen kunnen niet worden uitgebreid of gewijzigd tenzij het debat na de heropening ervan in zijn geheel wordt hernomen wegens wijziging van de samenstelling van het rechtscollege.

Arrest - Integrale tekst

Nr. S.12.0045.N

VAN REETH-HOEFKENS bvba, met zetel te 2840 Rumst, Antwerpsesteenweg 88,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Vilain XIIII-straat 17, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11,

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, bus 14, waar de verweerder woonplaats kiest,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Brussel van 10 november 2011 na verwijzing door het arrest van dit Hof van 12 september 2005.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Krachtens artikel 775, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek verzoekt de rechter, indien de heropening van het debat bevolen wordt, de partijen om, binnen de ter-mijnen die hij bepaalt en op straffe van ambtshalve verwijdering uit het debat, hun schriftelijke opmerkingen over het middel of de verdediging ter rechtvaardiging ervan, uit te wisselen en hem deze te overhandigen. In voorkomend geval bepaalt hij dag en uur waarop de partijen over het door hem bepaalde onderwerp zullen worden gehoord.

2. Uit deze bepaling volgt dat na een bevolen heropening van het debat, dit en-kel nog kan gaan over het door de rechter aangewezen onderwerp Geen enkele nieuwe vordering kan worden gesteld en de bestaande vorderingen die buiten het door de rechter bepaalde onderwerp vallen, kunnen niet worden uitgebreid of ge-wijzigd, tenzij het debat, na de heropening ervan, in zijn geheel wordt hernomen wegens wijziging van de samenstelling van het rechtscollege.

3. Het middel dat ervan uitgaat dat een partij, na een bevolen heropening van het debat over een door de rechter bepaald onderwerp, een tegenvordering kan in-stellen die geen verband houdt met het onderwerp waarover de heropening van het debat werd bevolen, zodra die vordering voldoet aan de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van nieuwe vorderingen die in de artikelen 807 tot 810 Gerechtelijk Wetboek zijn bepaald, berust op een onjuiste rechtsopvatting.

Het middel faalt naar recht.

Tweede middel

4. Het arrest beantwoordt het bedoelde verweer betreffende de toepassing van de gerechtelijke schuldvergelijking met de redenen die het derde middel bekriti-seert.

Het middel mist feitelijke grondslag.

Derde middel

5. Het middel dat opkomt tegen overtollige redenen, kan, al ware het gegrond, niet tot cassatie leiden en is mitsdien niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 383,11 euro en voor de verweerder op 195,21 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh en Bart Wylleman, en in openbare rechtszitting van 13 mei 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri Vanderlinden, met bijstand van grif-fier Johan Pafenols.

J. Pafenols B. Wylleman K. Mestdagh

A. Smetryns B. Deconinck E. Dirix

Vrije woorden

  • Heropening van het debat

  • Nieuwe vordering

  • Uitbreiden of wijzigen van de vordering