- Arrest van 31 mei 2013

31/05/2013 - C.11.0701.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Ingeval van vernietiging zonder precisering van de omvang ervan, is deze in de regel beperkt tot de punten van de beslissing waartegen het cassatieberoep is gericht (1). (1) Zie Cass. 3 juni 2005, AR D.04.0019.N, AC 2005, nr. 316; Cass. 27 maart 2003, AR C.02.0159.F en C.02.0239.F, AC 2003, nr. 210.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.11.0701.N

J.V.,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central Plaza, Loksumstraat 25, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

W.B.,

verweerder.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van 1 maart 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, op verwijzing na arrest van dit Hof van 2 januari 2009.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 1082, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek geeft het verzoek-schrift, indien het bestreden arrest of vonnis verscheidene punten bevat, nauwkeu-rig aan tegen welke punten het cassatieberoep is gericht.

Krachtens artikel 1095 Gerechtelijk Wetboek kan het Hof alleen kennis nemen van de punten van de beslissing die in het inleidende verzoekschrift zijn aangewezen.

Krachtens artikel 1110 Gerechtelijk Wetboek heeft, ingeval van cassatie met ver-wijzing, deze plaats naar het gerecht in hoogste feitelijke aanleg van dezelfde rang als datgene dat de bestreden beslissing heeft gewezen.

2. Ingeval van vernietiging zonder precisering van de omvang ervan, is deze in de regel beperkt tot de punten van de beslissing waartegen het cassatieberoep is gericht.

3. De appelrechters, die als verwijzingsrechters opnieuw beslissen over de aansprakelijkheid van de verweerder, beslissing die door het eerdere cassatiebe-roep niet was aangevochten, overschrijden hun rechtsmacht om kennis te nemen van het geschil binnen de grenzen waarin dit aan het verwijzingsgerecht werd on-derworpen en verantwoorden mitsdien hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het oordeelt over de vordering van de eiser tegen de verweerder en over de kosten.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-telijk vernietigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, rechtszitting houdende in hoger beroep.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Stassijns, als voorzitter, en de raadsheren Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocqué en Bart Wylleman, en in openbare rechtszitting van 31 mei 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Stassijns, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met bij-stand van griffier Johan Pafenols.

J. Pafenols B. Wylleman G. Jocqué

K. Mestdagh A. Smetryns E. Stassijns

Vrije woorden

  • Vernietiging zonder precisering van de omvang

  • Beperkt cassatieberoep