- Arrest van 18 juni 2013

18/06/2013 - P.13.1003.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Regelmatig met redenen omkleed en naar recht verantwoord is het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat oordeelt dat de beslissing tot vrijheidsberoving van een vreemdeling, door het ontbreken van een handtekening van een gemachtigde van de Staatssecretaris, zodat het niet mogelijk is wettelijk te controleren wie de werkelijke auteur is van de beslissing, aangetast is door een substantieel vormgebrek.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.13.1003.N

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 51, voor wie optreedt de FOD Binnenlandse Zaken, dienst vreemdelingenzaken, met kantoor te 1000 Brussel, Antwerpsesteenweg 59B,

ambtshalve tussenkomende partij,

eiser,

met als raadsman mr. Carmenta Decordier, advocaat bij de balie te Gent,

tegen

I M,

vreemdeling, aangehouden,

verweerder.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, ka-mer van inbeschuldigingstelling, van 14 mei 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 27, § 3, en artikel 72, tweede lid, Vreemdelingenwet, artikel 6, § 1, Ministerieel Besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minis-ter die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen: het arrest oordeelt zonder enige wettelijke grondslag dat een handtekening een substantiële vormvereiste is van de vordering tot heropsluiting en motiveert niet waarom het dit aanneemt.

2. Het arrest (p.4) oordeelt: "In tegenstelling tot het standpunt van [de eiser] stelt het hof, kamer van inbeschuldigingstelling vast dat de vordering tot herop-sluiting van 10/04/2013 (lees: 20/04/2013) niet ondertekend is door enige ge-machtigde van de Staatssecretaris. De beslissing tot vrijheidsberoving is derhalve aangetast door een substantiële vormvereiste (lees: substantieel vormgebrek), zodat het hof, kamer van inbeschuldigingstelling niet in de mogelijkheid is wettelijk te controleren wie de werkelijke auteur is van de beslissing. De betwiste beslissing tot heropsluiting doorstaat derhalve niet de wettigheidstoets."

3. Aldus is het oordeel dat de beslissing tot vrijheidsberoving, door het ontbre-ken van een handtekening van een gemachtigde van de Staatssecretaris, aangetast is door een substantieel vormgebrek, regelmatig met redenen omkleed en naar recht verantwoord.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Bepaalt de kosten op 6,11 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Paul Maffei, als voorzitter, en de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Peter Hoet, Antoine Lievens en Erwin Francis, en op de open-bare rechtszitting van 18 juni 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Paul Maffei, in aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

K. Vanden Bossche

E. Francis A. Lievens

P. Hoet L. Van hoogenbemt P. Maffei

Vrije woorden

  • Beslissing tot vrijheidsberoving

  • Ontbreken van de handtekening van de gemachtigde van de Staatssecretaris

  • Verzoek tot invrijheidstelling

  • Afwijzing door de raadkamer

  • Hoger beroep

  • Kamer van inbeschuldigingstelling

  • Vaststelling dat het niet mogelijk is wettelijk te controleren wie de auteur is van de beslissing

  • Oordeel dat de beslissing aangetast is door een substantieel vormgebrek

  • Wettigheid