- Arrest van 19 september 2013

19/09/2013 - F.12.0111.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Het aftrekverbod van de vorige beroepsverliezen waarin artikel 207, derde lid, WIB92 voorziet in geval van verwerving of wijziging tijdens het belastbaar tijdperk van de controle van een vennootschap die niet beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften, geldt voor het geheel van de vorige beroepsverliezen van de vennootschap en voor enig later belastbaar tijdperk, en is niet beperkt tot het aanslagjaar dat betrekking heeft op het belastbaar tijdperk waarin de wijziging of verwerving van de controle plaatsvond (1). (1) Zie concl. O.M.

Arrest - Integrale tekst

Nr. F.12.0111.N

FIDUCIAIRE IDEE FISK bvba, met zetel te 9400 Ninove, Lavendelstraat 1,

eiseres,

met als raadsman mr. Geert Dierickx, advocaat bij de balie te Brussel, met kantoor te 1540 Herne, Stationsstraat 30 A, met keuze van woonplaats te 9300 Aalst, Pontstraat 30/8,

tegen

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12-14,

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cas-satie, met kantoor te 9051 Gent, Drie Koningenstraat 3, waar de verweerder woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 21 februari 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 13 maart 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. In zoverre het middel miskenning aanvoert van het fiscaal eenjarigheidsbe-ginsel, het beginsel van de annualiteit van de belastingwet en het algemeen rechtsbeginsel dat belastingwetten strikt moeten worden uitgelegd, zonder te spe-cificeren hoe en waardoor de appelrechters deze beginselen miskennen, is het on-nauwkeurig en mitsdien niet ontvankelijk.

2. Overeenkomstig artikel 207, derde lid, WIB92 zijn, in geval van verwerving of wijziging tijdens het belastbaar tijdperk van de controle van een vennootschap die niet beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften, de vo-rige beroepsverliezen noch aftrekbaar van de winst van dat tijdperk, noch van de-ze van enig later belastbaar tijdperk.

Het aftrekverbod geldt voor het geheel van de vorige beroepsverliezen van de vennootschap en voor enig later belastbaar tijdperk en is niet beperkt tot het aan-slagjaar dat betrekking heeft op het belastbaar tijdperk waarin de wijziging of verwerving van de controle plaatsvond.

3. Uit het arrest blijkt dat:

- er zich bij de eiseres in 2003 een controlewijziging heeft voorgedaan;

- de eiseres in haar aangiften in de vennootschapsbelasting vorige verliezen heeft aangegeven als compenseerbaar verlies voor de aanslagjaren 2005 en 2006;

- de administratie deze compenseerbare verliezen heeft verworpen in toepassing van artikel 207, derde lid, WIB92.

4. De appelrechters die oordelen dat "met de woorden ‘het' belastbaar tijdperk de wetgever het belastbaar tijdperk [heeft] willen aanduiden tijdens hetwelk er verwerving of wijziging van de controle van een vennootschap is geweest" en dat "vertrekkend van dit belastbaar tijdperk, (...) de verliezen die in eraan vooraf-gaande belastbare tijdperken werden geleden (...) niet aftrekbaar zijn in dit be-lastbaar tijdperk en ook niet in latere belastbare tijdperken", verantwoorden hun beslissing naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Tweede middel

5. Het middel is gesteld als het eerste middel. Uit het antwoord op het eerste middel blijkt dat het middel moet worden verworpen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 200,99 euro en voor de verweerder op 603,17 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Alain Smetryns, Geert Jocqué, Filip Van Volsem en Bart Wylleman, en in openbare rechtszitting van 19 september 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

F. Adriaensen B. Wylleman F. Van Volsem

G. Jocqué A. Smetryns E. Dirix

Vrije woorden

  • Vorige beroepsverliezen

  • Aftrekverbod artikel 207, derde lid WIB92