- Arrest van 27 november 2013

27/11/2013 - P.13.0714.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Aanranding van de eerbaarheid is een aflopend misdrijf; de bestanddelen van het misdrijf moeten aanwezig zijn op het ogenblik dat de handeling wordt gesteld die aldus kan worden omschreven.

Arrest - Integrale tekst

Nr. P.13.0714.F

C. M.,

Mrs. Frank Discepoli, advocaat bij de balie te Bergen, en Rosetta Albelice, advo-caat bij de balie te Brussel,

tegen

1. S. T. e.a.,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen, correctionele kamer, van 14 maart 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 8 oktober 2013 een conclusie neergelegd ter griffie.

Op de rechtszitting van 16 oktober 2013 heeft afdelingsvoorzitter Jean ridder de Codt verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconclu-deerd

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. Cassatieberoep van de eiser, beklaagde

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de tegen de eiser ingestelde strafvordering

a. hem vrijspreekt van een gedeelte van de feiten van de telastlegging

Dergelijke beslissing berokkent de eiser geen nadeel.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

b. hem vrijspreekt voor het overige

Eerste middel

Eerste twee onderdelen

Aanranding van de eerbaarheid is een aflopend misdrijf. De bestanddelen van het misdrijf moeten aanwezig zijn op het ogenblik dat de handeling wordt gesteld die aldus kan worden omschreven.

Dit wanbedrijf, dat in artikel 373, eerste lid, Strafwetboek is bepaald, veronder-stelt een aantasting onder dwang van de seksuele integriteit van een persoon of met diens hulp, zonder dat noodzakelijkerwijs fysiek contact met die persoon is vereist.

Voor de voltrekking van het misdrijf is geen aanraking vereist, vermits het ook voltrokken is wanneer de dader het slachtoffer verplicht op zichzelf een handeling te stellen die in strijd is met de eerbaarheid.

Ook indien het misdrijf geen fysiek contact vereist, is het ook voltrokken wanneer de eerbaarheid van het slachtoffer werd gekwetst door de handeling of het feit waaraan het zich niet heeft kunnen onttrekken.

Om te bepalen of een handeling die zonder aanraking is gesteld de eerbaarheid kwetst, is het niet voldoende te beweren dat die handeling de persoon op wie ze is gepleegd heeft verrast of dat ze buiten diens medeweten is gepleegd. In dat geval moet het lichaam van het slachtoffer daarenboven tegen zijn wil zijn betrokken bij een handeling die het slachtoffer, op het ogenblik dat die handeling wordt gesteld, in verlegenheid brengt omdat ze in strijd is met de algemene opvatting van de goede zeden.

Het filmen van consensuele seks door de ene partner buiten het medeweten van de andere, is bijgevolg geen aanranding van de eerbaarheid van laatstgenoemde in de zin van artikel 373, eerste lid, van het Strafwetboek.

Het arrest, dat het tegendeel beslist, schendt de voormelde wetsbepaling.

De eerste twee onderdelen van het middel zijn in zoverre gegrond.

Het tweede middel, dat niet tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing kan leiden, behoeft geen antwoord.

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-lijke rechtsvorderingen van S. T., V. S.-J., L. V. en M. V. tegen de eiser

De vernietiging, op het onbeperkte cassatieberoep van de eiser, van de veroorde-lende beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering, leidt tot vernietiging van de beslissingen op de door de verweersters tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die het gevolg zijn van eerstgenoemde beslissing.

B. Cassatieberoep van de eiser, burgerlijke partij

De eiser voert geen middel aan.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het arrest, in zoverre het bij de uitspraak over de strafvordering tegen de eiser, hem veroordeelt wegens aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging.

Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvorderingen van S. T., V. S.-J., L. V. en M. V. tegen de eiser.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-telijk vernietigde arrest.

Veroordeelt de eiser tot een vierde van de kosten van zijn cassatieberoep en laat het overige deel ten laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 27 november 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Paul Maffei en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De afdelingsvoorzitter,

Vrije woorden

  • Aanranding van de eerbaarheid

  • Aflopend misdrijf

  • Ogenblik waarop de bestanddelen moeten aanwezig zijn