- Arrest van 20 januari 2014

20/01/2014 - C.13.0370.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De rechter hoeft in het vonnis dat hij uitspreekt niet uitdrukkelijk akte te verlenen van een door een partij gevraagd voorbehoud in een regelmatig genomen conclusie; dat voorbehoud is geen punt van de vordering in de zin van art. 1138, 3°, Gerechtelijk Wetboek; het vonnis hoeft bijgevolg de motieven niet aan te geven waarom het dat aldus uitgedrukte voorbehoud niet vermeldt (1). (1) Cass. 4 april 1989, AC 1989, AR 2498, nr. 428; Cass. 6 okt. 2005, AR C.03.0377.N-C.03.0411.N en C.03.0623.N, AC 2005, nr. 489; vgl. Cass. 24 maart 1999, AR P.98.1147.F, AC 1999, nr.176.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.13.0370.N

INTERCOMMUNALE D'ETUDE ET DE GESTION, burgerlijke vennoot-schap in de vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Mr. Michèle Grégoire, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

1. J.-F. H.,

2. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE TOURCOING.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen van 11 februari 2013.

De zaak is bij beschikking van 26 december 2013 door de eerste voorzitter verwe-zen naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard af-schrift aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

(...)

3. Voor het overige hoeft de rechter, wanneer een partij voorbehoud vordert in een regelmatig genomen conclusie, geen akte te verlenen in het vonnis dat hij uit-spreekt en dat voorbehoud maakt geen punt uit van de vordering in de zin van ar-tikel 1138, 3°, Gerechtelijk Wetboek.

Het vonnis hoeft bijgevolg de motieven niet aan te geven waarom het dat aldus uitgedrukte voorbehoud niet vermeldt.

In zoverre het onderdeel van het tegendeel uitgaat, faalt het naar recht.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, derde kamer, te Brussel, door afde-lingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Martine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal en Sabine Geubel, en in openbare terechtzitting van 20 januari 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, in aanwezigheid van advocaat-generaal Jean Marie Genicot, met bijstand van griffier Lutgarde Body.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Beatrijs Deconinck en overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,

Vrije woorden

  • Regelmatig genomen conclusie

  • Voorbehoud

  • Aard van de vordering

  • Gevolg

  • Motivering

  • Bevoegdheid van de rechter