- Arrest van 24 januari 2014

24/01/2014 - C.13.0614.F

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
Hoewel de rechtsplegingen die werden ingesteld ten gevolge van twee beslissingen van faillissementsverklaring, voor dezelfde rechtbank van koophandel worden gevoerd, wordt door het naast elkaar bestaan van die twee verschillende beslissingen die door verschillende gerechten zijn gewezen en die dezelfde vennootschap op verschillende data failliet verklaren en verschillende termijnen voor de aangifte van schuldvordering vastleggen, de rechtsgang belemmerd en moet het rechtsgebied geregeld worden (1). (1) Zie Cass. 16 nov. 1875 (Bull. en Pas., 1875, I, 28); Cass. 18 sept. 1933 (Bull. en Pas., 1933, I, 306); Cass. 11 okt. 1938 (Bull. en Pas., 1938, I, 308); Cass. 8 jan. 1982, AC 1981-1982, nr. 282 met concl. OM; Cass. 14 okt. 2011, AR C.11.0600.F, AC 2011, nr 548.

Arrest - Integrale tekst

Nr. C.13.0614.F

ALAIN D'IETEREN, advocaat, q.q. curator faillissement Imhorizon cvba,

verzoeker tot regeling van rechtsgebied,

Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

In een door meester Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, onder-tekend verzoekschrift dat op 12 december 2013 op de griffie van het Hof is neer-gelegd, vraagt de verzoeker dat hem wordt toegestaan een regeling van rechtsge-bied te vorderen.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Enerzijds werd de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Im-horizon op aangifte failliet verklaard door het vonnis van de rechtbank van koop-handel te Brussel van 23 september 2013, die meester Sophie Huart als curator aangesteld heeft; die faillissementsverklaring werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2013 en werd op 29 oktober 2013 betekend.

Bij vonnis van 30 september 2013 heeft de rechtbank van koophandel de curator vervangen en de eiser in die hoedanigheid aangesteld.

Anderzijds werd die vennootschap failliet verklaard door het arrest van het hof van beroep te Brussel van 4 oktober 2013 dat, met wijziging van een vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel van 15 april 2013, de door twee schuldei-sers van die vennootschap ingestelde vordering tot faillissementsverklaring toe-wijst.

Dat arrest, dat meester Françoise Hanssens-Ensch als curator heeft aangewezen, werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2013 en werd op 18 oktober 2013 betekend.

Hoewel de rechtsplegingen die werden ingesteld ten gevolge van die twee beslis-singen tot faillissementsverklaring voor dezelfde rechtbank van koophandel wor-den gevoerd, belemmert het naast elkaar bestaan van die twee beslissingen gewe-zen door verschillende gerechten die dezelfde vennootschap op verschillende data failliet verklaren en verschillende termijnen voor de aangifte van schuldvordering vastleggen, de rechtsgang en moet het rechtsgebied geregeld worden.

De eiser moet worden gemachtigd een regeling van rechtsgebied te vorderen en intussen moeten de gevolgen van het conflict worden bevroren.

Dictum

Het Hof,

Machtigt de eiser om de regeling van rechtsgebied te vorderen op de terechtzitting van de eerste kamer van het Hof van 7 maart 2014;

Beveelt dat de rechtsplegingen die ingesteld zijn voor de rechtbank van koophandel te Brussel ten gevolge van het vonnis van 23 september 2013 van die rechtbank en van het arrest van het hof van beroep te Brussel van 4 oktober 2013 met betrekking tot het faillissement van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Imhorizon worden aangehouden en dat de tenuitvoer-legging van beide voornoemde beslissingen wordt opgeschort tot het Hof zijn beslissing zal hebben gewezen.

Houdt de kosten aan.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voor-zitter Christian Storck, raadsheer Didier Batselé, afdelingnsvoorzitter Albert Fet-tweis, de raadsheren Mireille Delange en Michel Lemal, en in openbare terechtzit-ting van 24 januari 2014 uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in aanwe-zigheid van advocaat-generaal Thierry Werquin, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Eric Dirix en over-geschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De afdelingsvoorzitter,

Vrije woorden

  • Faillissementsverklaring van een cvba op aangifte van de rechtbank van koophandel te Brussel

  • Faillissementsverklaring van die cvba door het hof van beroep te Brussel dat vonnis van rechtbank van koophandel Brussel wijzigt

  • Vordering tot machtiging tot regeling van rechtsgebieda