- Arrest van 13 februari 2014

13/02/2014 - F.13.0073.N

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1
De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet-discriminatie inzake belastingen staan niet eraan in de weg dat eenzelfde fiscale behandeling wordt ingesteld ten aanzien van categorieën van personen die zich in een verschillende situatie bevinden, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat: het voorhanden zijn van dergelijke verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende middelen en het beoogde doel; in het licht van de doelstellingen van het belastingreglement op de onbewoonbare en leegstaande woningen, is het niet onredelijk om slechts een enkel basistarief van 1.000 euro per belastbare woning in te stellen, zonder dat daarbij een onderscheid wordt gemaakt naargelang de waarde, de omvang, de oppervlakte of de ligging van de woning (1). (1) Cass. 5 oktober 1990, AR F.1818.N, AC, 1990-91, nr. 61; Cass. 29 maart 2001, AR F.99.0077.F, AFT, 11.2001, 440, noot J. ASTAES; Cass. 15 januari 2004, AR F.02.0006.N, AC 2004, nr.24; Cass. 8 juni 2006, AR F.04.0050.N, AC 2006, nr. 319

Arrest - Integrale tekst

Nr. F.13.0073.N

1. K W,

2. D W,

eisers,

met als raadsman mr. Hans Symoens, advocaat bij de balie te Antwerpen, met kantoor te 2640 Mortsel, Wouwstraat 1, waar de eisers woonplaats kiezen,

tegen

STAD MECHELEN, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, met kantoor te 2800 Mechelen, Grote Markt 21,

verweerster,

met als raadsman mr. Willy Huber, advocaat bij de balie te Antwerpen, met kan-toor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 215.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 8 januari 2013.

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet-discriminatie inzake belastingen staan niet eraan in de weg dat eenzelfde fiscale behandeling wordt ingesteld ten aanzien van categorieën van personen die zich in een verschillende situatie bevinden, voor zover daarvoor een objectieve en rede-lijke verantwoording bestaat. Het voorhanden zijn van dergelijke verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende middelen en het be-oogde doel.

2. Blijkens de aanhef van het belastingreglement van de eiseres van 29 juni 2006 op gebouwen of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, onge-schikt, onveilig, verwaarloosd, bouwvallig, leegstaand of onafgewerkt, heeft de belasting, naast een financieel doel, als doelstellingen het aanmoedigen van be-woning of gebruik van kwalitatieve woningen of gebouwen, het voorkomen en bestrijden van de verslechtering van de kwaliteit van woningen en gebouwen en het voorkomen en bestrijden van langdurige leegstand van woningen en gebou-wen.

In het licht van deze doelstellingen is het niet onredelijk om slechts een enkel ba-sistarief van 1.000 euro per belastbare woning in te stellen, zonder dat daarbij een onderscheid wordt gemaakt naargelang de waarde, de omvang, de oppervlakte of de ligging van de woning.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eisers op 183,50 euro en voor de verweerster op 177,92 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocqué en Bart Wylleman, en in openbare rechtszitting van 13 februari 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Di-rix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

F. Adriaensen B. Wylleman G. Jocqué

K. Mestdagh A. Smetryns E. Dirix

Vrije woorden

  • Gelijkheid van de Belgen voor de wet